kpfr > BIP > Przedmiot działania

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 2. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
 3. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
 4. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 5. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
 6. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 7. kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z),
 8. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 9. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
 10. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 11. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 12. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
 13. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 14. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 15. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z).

Głównym (wiodącym) PKD Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu jest PKD 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów.

Głównym zadaniem Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu jest pełnienie roli Menadżera Funduszu Funduszy w Województwie Kujawsko-Pomorskim, którego celem jest wybór pośredników finansowych do udzielania pożyczek i poręczeń dla MŚP, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Fundusz Rozwoju otrzymał na ten cel 103,5 mln euro, pochodzące z perspektywy 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Fundusz Rozwoju administruje również środkami pochodzącymi ze starej perspektywy finansowej o wartości około 180 mln zł, kontynuując działania związane z marką JEREMIE.

Ponadto od 01.01.2022 r. Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu włączył w ramach swojej struktury organizacyjnej Regionalne Obserwatorium Gospodarcze (ROG). Działanie to było podyktowane wykonaniem przez KPFR „Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie propozycji zmian instytucjonalnych dla Samorządu Województwa, będących efektem realizacji I etapu Projektu REGIOGMINA”. W dokumencie tym po okresie pilotażu Projektu REGIOGMINA, Zarząd WK-P powierzył funkcję ROGu spółce Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., zgodnie z zawartym w projekcie Programu „wariantem III”, wskazującym prowadzenie ROG przez spółkę Województwa. Regionalne Obserwatorium Gospodarcze jest oddzielną komórką organizacyjną w schemacie organizacyjnym Spółki, zajmującą się m.in. prowadzeniem działalności analitycznej w zakresie trendów gospodarczych, opracowywaniem analiz i raportów w zakresie rozwoju gospodarczego, prowadzeniem działalności informacyjnej nt. sytuacji gospodarczej województwa, monitorowaniem i badaniem stanu faktycznego w zakresie sytuacji gospodarczej w regionie oraz prowadzeniem baz danych.

Więcej informacji nt. prowadzonych przez Spółkę projektów, a także aktualnych działań i przygotowanych opracowań Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego, można uzyskać odwiedzając główną stronę internetową Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu (www.kpfr.pl), wybierając zakładkę „Realizowane projekty” oraz „Regionalne Obserwatorium Gospodarcze”.


Historia wersji: