kpfr > Realizowane projekty > Proces Przedsiębiorczego Odkrywania

logotypy funduszy unijnych 2021-2027

22 marca 2024 roku Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim na finansowanie realizacji projektu „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania na rzecz rozwoju Inteligentnych Specjalizacji regionu”. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Naukowo-Technologicznym im. prof. Jana Czochralskiego

 

 

O PROJEKCIE:

Tytuł: Proces Przedsiębiorczego Odkrywania na rzecz rozwoju Inteligentnych Specjalizacji regionu

Całkowita wartość projektu: 33 779 768,22 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 33 779 768,22 zł (100%)

Okres realizacji projektu: 01.10.2023 r. – 31.12.2029 r.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w ramach Działania 1.7: Działania na rzecz rozwoju RIS, w tym profesjonalizacja IOB; priorytetu 1: Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu

 

ZADANIA I CEL:

Głównym założeniem projektu jest wypracowanie i wdrożenie standardów współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwój Inteligentnych Specjalizacji (IS) w oparciu o proces przedsiębiorczego odkrywania. Na jego potrzeby wyłonione zostaną grupy interesariuszy w formie stałych i doraźnych gremium reprezentujących kluczowe instytucje oraz obszary rozwoju innowacji. Zadania w ramach projektu realizowane będą w oparciu o zaplanowane, cykliczne spotkania i wydarzenia, wizyty studyjne w kraju i za granicą mające na celu wymianę informacji, poszerzanie wiedzy, nawiązanie kontaktu oraz wypracowanie rozwiązań na rzecz wsparcia Inteligentnych Specjalizacji regionu. Ważnym elementem projektu będą także działania edukacyjne, tj. warsztaty, szkolenia, webinaria oraz konferencje budujące świadomość zagadnień związanych z innowacją, a także wydarzenia promujące przedsiębiorczość i stymulujące wzrost wiedzy na temat Inteligentnych Specjalizacji. Powstaną także raporty, analizy i prace badawcze dotyczące Inteligentnych Specjalizacji i ich roli w rozwoju gospodarczym, co usprawni pracę interesariuszom IS.

 

DLA KOGO:

Odbiorcy wsparcia działań projektowych to interesariusze Inteligentnych Specjalizacji, w tym mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, klastry zalążkowe i wzrostowe, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę.