kpfr > Realizowane projekty > Fundusz Funduszy
2014-2020

 

O PROJEKCIE:

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, w dniu 20 czerwca 2017 r. podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o finansowanie projektu: „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałania 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest realizacja Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, w zakresie dotyczącym Poddziałania 1.6.1.
Celem projektu jest zwiększenie zastosowania innowacji, a także wzmocnienie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego.

Tytuł projektu: „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020”.

Całkowita wartość projektu: 514 041 882,36 zł.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR: 436 935 600,00 zł.

Wkład krajowy ze środków publicznych lub prywatnych: 77 106 282,36 zł.

Okres realizacji projektu: od 20 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2023 roku.

 

DLA KOGO:

Planowane wsparcie jest skierowane do przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) działających na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu jako Menadżer Funduszu Funduszy (MFF) w celu realizacji powyższego projektu współpracuje z Instytucją Zarządzającą (Województwo Kujawsko-Pomorskie) oraz z wybranymi zgodnie z trybami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Pośrednikami Finansowymi (np. funduszami pożyczkowymi, poręczeniowymi, bankami spółdzielczymi itp.). Natomiast Pośrednicy Finansowi są odpowiedzialni za utworzenie Instrumentu Finansowego i udzielanie wsparcia Ostatecznym Odbiorcom tj. mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP).

ZAKRES FINANSOWANIA:

Głównymi produktami projektu są Instrumenty Finansowe w postaci Funduszu Pożyczkowego i Funduszu Poręczeniowego. Przekazane przez KPFR środki finansowe przy współudziale środków Pośredników Finansowych wykorzystywane będą do udzielania pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Produkty pożyczkowe są oferowane Ostatecznym Odbiorcom w formie pożyczek na rozwój oraz pożyczek inwestycyjnych. Ich celem jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych, a także poprawa konkurencyjności firmy.

Produkty poręczeniowe będą mogły być oferowane w formie poręczenia indywidualnego/poręczenia portfelowego. Celem produktów poręczeniowych będzie ułatwienie dostępu do finansowania dłużnego tym podmiotom, które nie posiadają wystarczających zabezpieczeń aby uzyskać dostęp do finansowania rynkowego.

Powyższe formy wsparcia przedsiębiorstw mają za zadanie w znaczonym stopniu przyczynić się do wzmocnienia działań inwestycyjnych MŚP, zapewnić im dynamiczny rozwój i przewagę konkurencyjną na rynku.