kpfr > BIP > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, zwanym dalej KPFR, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://kpfr.pl/ oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) https://kpfr.pl/bip/ Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu.

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia i linki (odnośniki), do których nie dodano opisów alternatywnych,
 2. Film promujący oferty pożyczkowe KPFR nie posiada napisów lub innych wymaganych elementów, gdyż został opublikowany przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 3. Niektóre zdjęcia i dokumenty również zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 4. Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, DOC, XLS, które mogą nie spełniać wymogów dostępności,
 5. Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
 6. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 7. Brak focusa i możliwości zmiany kontrastu dla treści niebędących tekstem.

Opisy i napisy będą dodawane sukcesywnie do starszych zdjęć i linków. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-08-31.

Oświadczenie zostało poddane przeglądowi 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Nasza strona powinna dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki oraz skrótami klawiaturowymi.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub BIP KPFR prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. dostępności: adres poczty elektronicznej m.michas-nawrocka@kpfr.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 56 475 63 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

Dostępność architektoniczna

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń

Siedziba KPFR znajduje się w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości – Toruń, należącym do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu. Jest to odrestaurowany i zmodernizowany budynek biurowy po dawnym Szpitalu Miejskim. Znajduje się na toruńskiej starówce, naprzeciwko Zamku Krzyżackiego i w pobliżu Hotelu 1231. Dojście do budynku z dwóch stron, tj. od ul. Szerokiej oraz od Hotelu 1231 (od ul. Woli Zamkowej). Dojazd samochodem od ul. Woli Zamkowej (obok Hotelu 1231) poprzez kamienno-ceglaną zabytkową bramę.

Uwaga! Nie każdy samochód mieści się w bramie. Przed budynkiem, tj. na placu przed Zamkiem Krzyżackim, znajduje się miejski parking ale bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe takie miejsca znajdują się przy ul. Wola Zamkowa lub też na ulicach prostopadle dochodzących do ul. Szerokiej.

Bezpośrednie wejście do budynku znajduje się od wewnętrznego parkingu (placu) Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości. Aby dotrzeć do wejścia należy przejść przez furtkę lub bramę dla pojazdów. Do budynku prowadzą 3 wejścia od wewnętrznego parkingu (placu przy budynku). Główne wejście z domofonem, (najbardziej wysunięte na lewo) do którego prowadzi jeden stopień, środkowe wejście (bez domofonu) oraz pierwsze wejście od furtki, tj. winda dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Dla gości przeznaczone jest główne wejście oraz winda. Główne wejście oraz wejście numer dwa są również wyjściami ewakuacyjnymi.

W przypadku wystąpienia problemów z dojściem do budynku, a także aby wezwać windę należy skontaktować się w pierwszej kolejności z pracownikiem KPFR lub obsługą Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości – Toruń pod nr tel. 56 475 63 01 lub też 737 777 274. Budynek dzieli się na część główną (środkową) oraz na lewe i prawe skrzydło. Poszczególne części budynku przedzielone są drzwiami otwieranymi za pomocą kart magnetycznych, przez które może przejechać osoba na wózku. Przy głównym wejściu znajduje się domofon do przywołania pracownika KPFR lub obsługi budynku.

Recepcja (punkt informacyjny) budynku znajduje się na parterze, w środkowej części budynku. Zajmowane pomieszczenia biurowe przez KPFR znajdują się na pierwszym i drugim piętrze budynku w lewym skrzydle budynku. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia zajmowane przez KPFR. Aby dojechać lub dojść do KPFR należy poruszać się za pomocą windy, znajdującej się w prawym skrzydle budynku lub za pomocą schodów, znajdujących się w głównej (środkowej) części budynku. Schody nie posiadają platformy przyschodowej.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na drugim piętrze, w lewym skrzydle budynku, do której można się dostać za pomocą windy.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez KPFR można wejść z psem asystującym i  psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby ze szczególnymi potrzebami prosimy o wcześniejszy kontakt, tj. na minimum 3 dni robocze przed planowaną wizytą w KPFR, w celu ustalenia sposobu komunikowania się oraz miejsca i terminu spotkania pod numerem tel. 56 475 63 00, e-mail: biuro(at)kpfr.pl lub też poprzez wysłanie SMS-a na nr tel. 507 850 199.

Informacja o dostępności dla osób niesłyszących lub słabosłyszących:

 1. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 2. Aby skutecznie komunikować się z KPFR i skorzystać z pomocy tłumacza, osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą zgłosić zamiar skorzystania z tłumacza i napisać w tej sprawie na adres: Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń lub też wysłać e-mail na adres: biuro@kpfr.pl, lub też wysłać SMS z określeniem rodzaju sprawy i metody komunikowania się pod numer tel. komórkowego 507 850 199.
 3. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą również załatwić sprawy w KPFR przy pomocy tzw. asystenta (osoby trzeciej).
 4. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.
 5. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w KPFR, także poprzez telefoniczne skontaktowanie się z pracownikiem KPFR pod numerem tel. 56 475 63 00. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.
 6. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością publikuje, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), raport o stanie dostępności podmiotu publicznego stan na 31.12.2020 r.:

 1. raport o stanie dostępności podmiotu publicznego 31.03.2021 r. (pdf. 63,3 KB, wersja dostępna),
 2. raport o stanie dostępności KPFR sp. z o.o. 31.03.2021 r. (pdf. 63,3 KB).