kpfr > Oferta wsparcia > Pożyczki w obszarze zdrowia

belka z logotypami unijnymi i województwa do umowy re-użycia

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o pożyczkę inwestycyjną w ramach Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

kujawy pomorze

KPFR sp. z o.o. w Toruniu ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia zwrotnego w postaci pożyczki
z możliwym częściowym umorzeniem kapitału na realizację inwestycji w ramach Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 12/603/24 z dnia 20.03.2024 r.

Sposób składania wniosków i wyboru projektów: procedura dwuetapowa, na którą składają się:

  • Etap I (Preselekcja) – nabór i ocena Fiszek przedsięwzięcia wg ogólnych kryteriów preselekcji
  • Etap II – nabór i ocena wniosków o pożyczkę w oparciu o zaproszenia do złożenia wniosku
    o pożyczkę, przesłane do wnioskodawców, którzy uzyskali pozytywny wynik weryfikacji fiszki przedsięwzięcia

Termin składania fiszek przedsięwzięcia: od 4 kwietnia do 18 kwietnia 2024 r.

Termin składania wniosków o pożyczkę: zostanie określony w zaproszeniu do złożenia wniosku, jednak nie później niż w ciągu roku od otrzymania zaproszenia do jego złożenia

Limit środków w ramach naboru: 23.000.000,00 PLN

Minimalna kwota wsparcia: 100.000,00 PLN

Maksymalna kwota wsparcia: 5.000.000,00 PLN

Wysokość umorzenia: do 85 % kwoty pożyczki (nie więcej niż 4.000.000,00 PLN), uwarunkowane pełną realizacją przedsięwzięcia i osiągnięciem zakładanych celów inwestycji

Uprawnieni wnioskodawcy:

  • samodzielne publiczne zakłady ochrony zdrowia (dla których organem prowadzącym jest powiat lub miasto na prawach powiatu) udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • niepubliczne zakłady ochrony zdrowia udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (podmioty prywatne mające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia) świadczące ww. usługi z wykorzystaniem nieruchomości należącej lub udostępnionej przez jednostki samorządu terytorialnego (starostwa powiatowe lub miasta na prawach powiatu);
  • jednostki samorządu terytorialnego, których własność stanowi nieruchomość wykorzystywana przez SPZOZ lub NZOZ, wskazane w pkt 1 lub 2;
  • inne podmioty lecznicze (publiczne lub prywatne) w zakresie uruchomienia stacjonarnej usługi opieki hospicyjnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
  • z możliwości otrzymania wsparcia wykluczone są podmioty, które zrealizowały przedsięwzięcia obejmujące budowę, przebudowę, rozbudowę, remont, modernizację na oddziałach świadczących usługi internistyczne, geriatryczne oraz opieki długoterminowej i hospicyjnej, z wykorzystaniem ze środków europejskich w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 lub RPO WK-P na lata 2014-2020

Zakres wsparcia: finansowanie do 100 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie wraz z zakupem sprzętu lub wyposażenia w celu rozwoju infrastruktury związanej z udzielaniem świadczeń opieki długoterminowej i hospicyjnej oraz rozwojem infrastruktury udzielania świadczeń internistycznych i geriatrycznych

Dokumenty obowiązujące w ramach naboru:

Belka z logotypami unijnymi