kpfr > BIP > Majątek

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500 000,00 PLN.

Na podstawie § 30 ust. 1 Aktu założycielskiego K-PFR sp. z o.o. w Toruniu, zysk Spółki nie podlega podziałowi pomiędzy Wspólników, lecz jest przeznaczony na realizację jej celów.

Majątek Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu – stan na 31.12.2017 roku

  1. Aktywa trwałe:
  2. Wartości niematerialne i prawne – 52 499,00 zł
  3. Rzeczowe aktywa trwałe – 74 121,69 zł
  4. Należności długoterminowe – 25 079 235,68 zł
  5. Inwestycje długoterminowe – 0,00 zł
  6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 0,00 zł

Przychód netto ze sprzedaży: 1 827 959,69 zł
Zysk (strata) netto: 584 577,65 zł