kpfr > Realizowane projekty > Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021-2027

logotypy unijne

 

O PROJEKCIE:

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, dnia 30 października 2023 r.  podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o finansowanie projektu pt. Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021-2027” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027:

 

Priorytet 1 Fundusze europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu

  • Działanie 1.4 Wsparcie wzrostu produktywności MŚP poprzez instrumenty finansowe. Wartość projektu: 91,47 mln euro.

 Dobrze i mądrze rozwinięta gospodarka to nie tylko wielkie, działające na globalną skalę koncerny, ale cała galaktyka mniejszych firm najróżniejszych branż. Tych całkiem małych, działających w skali mikro,  zatrudniających do 10 pracowników, małych z personelem do 50 osób i firm średnich zatrudniających do 250 ludzi. To one tworzą bardzo ważny sektor MŚP: Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, bez których trudno sobie wyobrazić całe sfery usług, handlu i produkcji – od najprostszych, ale potrzebnych do życia wyrobów, po najbardziej wyrafinowane rozwiązania w technologiach cyfrowych.

To dla nich właśnie, firm sektora MŚP oraz przedsiębiorstw kategorii small mid-caps, czyli małych spółek o średniej kapitalizacji,  przeznaczona jest oferta wsparcia w formie pożyczki rozwojowej o wartości do 2 mln zł. Na co będzie można przeznaczyć te pieniądze? Możliwości jest sporo. Na przykład na zakup nowego sprzętu lub technologii, które wzmocnią produktywność, na sfinansowanie prac  badawczo-rozwojowych, na transformację cyfrową firmy czy zdobycie nowych rynków i zwiększenie eksportu.   

 

Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu

Działanie 2.1 Efektywność energetyczna BydOF i ZIT-y regionalne (wartość projektu: 34,09 mln euro) oraz działanie 17 Efektywność energetyczna dla Obszarów Prowadzenia Polityki Terytorialnej OPPT (14,57 mln euro).

Wszyscy na tym mogą skorzystać: zwykli mieszkańcy – płacący coraz większe rachunki za prąd i energię do ogrzewania swych mieszkań, przedsiębiorcy – którym szybujące ceny energii windują koszty i obniżają konkurencyjność, np. spółdzielnie mieszkaniowe administrujące budynkami wymagającymi termomodernizacji, samorządy – które muszą wygospodarować niemałe pieniądze na  oświetlenie naszych ulic, wreszcie całe środowisko naturalne, w którym żyjemy – rujnowane emisją gazów cieplarnianych, zatrute smogiem, zanieczyszczane starymi, nieekologicznymi metodami ogrzewania i produkcji energii elektrycznej. Każdy może i powinien skorzystać na wzroście efektywności energetycznej.  

Wszystko to wymaga oczywiście inwestycji, a te  – pieniędzy na ich sfinansowanie.  Rozwiązaniem może być wsparcie w formie pożyczki na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego, o wartości do 10 mln zł.

Dzięki tej pożyczce będzie można na przykład przeprowadzić kompleksową modernizację energetyczną budynków publicznych, obejmującą  m.in. ocieplenie obiektu, wymianę dachu, okien i drzwi, instalację energooszczędnych systemów oświetlenia, ogrzewania i wentylacji. Pożyczka może także pomóc w modernizacji systemów oświetlenia ulicznego  – tak by były one bardziej efektywne i energooszczędne, a także w budowie instalacji OZE.   

W ramach działania 2.1 skorzystać z pożyczki będą mogły podmioty związane z Bydgoskim Obszarem Funkcjonalnym oraz obszarami dla których podpisane zostały porozumienia  w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych: dla Grudziądza, Inowrocławia, Włocławka i Torunia.

Natomiast w ramach działania 2.17 z pożyczki na działania dotyczące efektywności energetycznej będą mogły skorzystać podmioty związane z Obszarami Prowadzenia Polityki Terytorialnej (OPPT).  Umowy z województwem dotyczące OPPT podpisały stowarzyszenia grupujące samorządy – między innymi – powiatów świeckiego, wąbrzeskiego, lipnowskiego czy nakielskiego.      

 

  • Działania 2.5 Rozwój instalacji OZE. Wartość projektu: 35,40 mln euro.

Bardzo wiele różnych instytucji może być właścicielem i administratorem budynków. To oczywiście spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, ale także liczne podmioty spoza branży mieszkaniowej, lecz dysponujące nieruchomościami: jednostki samorządu i prowadzone przez nie instytucje, placówki kultury, jednostki prowadzące usługi publiczne, kościoły i związki wyznaniowe, nawet organizacje sportowe. Doliczyć do tego trzeba także duże przedsiębiorstwa i te mniejsze – kategorii MŚP.   

I wszystkie te podmioty,  bez wyjątku, stoją przed problemem rosnących dramatycznie kosztów energii niezbędnej do funkcjonowania obiektów oraz  – w przypadku firm – prowadzenia działalności gospodarczej.

Sposobem na choćby częściowe rozwiązanie tego wyzwania jest sięgnięcie po Odnawialne Źródła Energii (OZE), czyli nowoczesne metody korzystania między innymi z energii promieniowania  słonecznego, wiatru, wody, geotermii, także energii generowanej przez biomasę i biogaz. Przy czym korzyść tu jest podwójna, bo nie chodzi tylko o oszczędności, ale także o korzyść dla środowiska wynikającą z zastosowania ekologicznych technologii  pozyskiwania energii.      

Gospodarze obiektów mogą być różni, ale wszyscy skorzystać mogą ze wsparcia finansowego na inwestycje związane z OZE.  Właśnie dla tak zróżnicowanego grona odbiorców przeznaczone  będzie wsparcie finansowe w formie trzech typów pożyczek OZE z premią – o wartości do 10 mln zł.

Pierwszy z nich to pożyczka na rozwój małych instalacji OZE; drugi to pożyczka na mikroinstalacje w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej, wreszcie typ trzeci to pożyczki na projekty OZE w przedsiębiorstwach.        

 

  • Działania 2.14 GOZ w przedsiębiorstwach. Wartość projektu: 6,34 mln euro.

Czy możliwa jest gospodarka, w której nie ma odpadów, są tylko surowce? Nie tylko jest możliwa, ale rozwój takiego właśnie modelu staje się konieczny wobec całej masy wyzwań przed jakimi stoi nasza planeta: począwszy od zmian klimatycznych i ich następstw, poprzez kurczące się zasoby surowców naturalnych, aż po gigantyczną skalę zanieczyszczenia Ziemi najróżniejszego rodzaju odpadami. 

Stąd wsparcie dla tych firm, które już teraz, w sposób innowacyjny, realizują zasady Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). W jaki sposób? Na przykład już na etapie prac projektowych biorą pod uwagę to, w jakim stopniu ich produkt będzie można poddać recyclingowi, jak wiele surowców wykorzystanych do jego wytworzenia będzie można odzyskać do powtórnego wykorzystania i jak dużo surowców pochodzących z przetworzenia odpadów wykorzystać będzie można przy produkcji. W idealnym rozwiązaniu ani podczas produkcji, ani już po okresie eksploatacji produktu, nie powstają żadne odpady  –  a przynajmniej takie, których nie można powtórnie wykorzystać.

Także i ta oferta wsparcia przeznaczona jest dla sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poprzez Ekopożyczkę z premią o wartości do 3 mln zł finansowane będą te inwestycje, które służą transformacji w kierunku GOZ, poprzez np. ograniczanie zużycia zasobów i wytwarzania odpadów.       

  

  • Działania 2.16 Efektywność energetyczna. Wartość projektu: 28,61 mln euro.

W ramach  działania 2.16 oferowane będą dwa produkty wsparcia dla dwóch różnych grup odbiorców.

Pierwszy z nich to pożyczka (do  10 mln zł) na modernizacje energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznych dla m.in. spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw. Generalnie: cele, adresaci  i zasady tego wsparcia są  takie same jak w działaniach 2.1 i 2.17 – z tą różnicą, że w tym wypadku oferta skierowana będzie do podmiotów z obszarów nieobjętych polityką terytorialną realizowaną w ramach BydOF, ZIT i OPPT.

Drugi produkt to Ekopożyczka z premią o wartości do 3 mln zł dla przedsiębiorców, która wspierać  ma kujawsko-pomorskie firmy w zwiększaniu ich efektywności energetycznej. W jaki sposób? Na przykład  przez unowocześnienie  technologii produkcji tak, by była ona bardziej energooszczędna, modernizację energetyczną firmowych budynków, wprowadzenie systemów odzysku i zarządzania energią. Odbiorcy tego wsparcia to mikro i małe przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa komunalne, bez względu na ich wielkość, działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

PROJEKT: 

Tytuł:Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021-2027” 

Całkowita wartość projektu:  986 343 765,91 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 829 230 814,64 zł

Wkład krajowy ze środków publicznych lub prywatnych: 157 112 951,27 zł

Okres realizacji projektu: 30.10.2023 r. – 31.12.2029 r.

 

CEL PROJEKTU:

Dominującym kierunkiem jest wsparcie dla MŚP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw.  Komisja od lat stawia na wsparcie dla tego właśnie grona. To jest ponad 300 mln zł, a kolejne 600 milionów, ale podzielone już na drobniejsze kwoty, to wsparcie na przykład termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, wsparcie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Są tam także elementy gospodarki obiegu zamkniętego, czyli wykorzystanie surowców, które w przedsiębiorstwach stają się odpadami po to, by zmniejszać obciążenie  dla środowiska no i oczywiście OZE, czyli pozyskiwanie energii z naturalnych źródeł.

 

DLA KOGO:

O wsparcie w poszczególnych obszarach ubiegać się mogą: firmy, jednostki  samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty  mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, instytucje kultury i sportu, kościoły i związki wyznaniowe, przedsiębiorstwa komunalne.