kpfr > Realizowane projekty > JEREMIE

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. jako Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE podpisał kolejne umowy z wybranymi Pośrednikami Finansowymi. W ramach produktu „pożyczka-bank” środki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego trafią do Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią oraz Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego. Środki na produkt „poręczenie” zostaną przekazane do Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 

Do dnia dzisiejszego Menadżer Funduszu podpisał 14 umów z 9 instytucjami z regionu na kwotę 66 726 403,20 zł (po zakończeniu umowy z Pośrednikiem Finansowym środki są powtórnie inwestowane). Pośrednicy Finansowi udzielili przedsiębiorcom preferencyjnych pożyczek na rozwój firm w kwocie ponad 41,5 mln zł oraz poręczyli kredyty/pożyczki/leasingi zaciągnięte przez przedsiębiorców o łącznej wartości ponad 15,2 mln zł. Mechanizm wdrożenia inicjatywy JEREMIE w województwie pozwolił pozyskać na wsparcie dla MŚP, oprócz środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej (niespełna 40 mln zł), środki prywatne Pośredników – ponad 11,5 mln zł.

Dzięki działaniom Menedżera Funduszu i wyłonionych Pośredników Finansowych wsparto do tej pory 419 przedsiębiorców. Liczba ta będzie cały czas wzrastać z uwagi na zawarcie nowych umów z Pośrednikami oraz zwrotny charakter środków. Pieniądze przekazane Menedżerowi Funduszu zostaną wykorzystane na wsparcie przedsiębiorców wielokrotnie, w przeciwieństwie do systemu „dotacyjnego”. Pozwoli to na długofalową pomoc przedsiębiorcom, bardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych oraz pozyskanie dodatkowych środków prywatnych do wspierania przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego.

Informacje o realizowanych projektach:

Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią
tytuł projektu: „Fundusz powierniczy JEREMIE jako zwiększenie dostępności źródeł finansowania MŚP”
wartość projektu: 2 780 000,00

dane adresowe: Bank Spółdzielczy w Nakle n/Notecią, ul. Sądowa 10, 89-100 Nakło n/Notecią
Pozostałe dane Pośrednika pod linkiem: http://www.bsnaklo.pl/

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy
tytuł projektu: „Kapitał rozwojowy dla MŚP ze środków JEREMIE”
wartość projektu: 2 780 000,00

dane adresowe: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek
Pozostałe dane Pośrednika pod linkiem: https://kdbs.com.pl/

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
tytuł projektu: „Poręczenie JEREMIE – szansą rozwoju sektora MŚP w regionie”
wartość projektu: 4 400 000,00 zł

Dane adresowe: Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., ul. Kopernika 27, 87-100 Toruń.
Pozostałe dane Pośrednika pod linkiem: http://www.tfpk.pl/

* * *

Kujawsko – Pomorskie jest jednym z siedmiu województw w Polsce, w którym wdrażana jest inicjatywa JEREMIE. W pozostałych regionach Menadżerem Funduszu Powierniczego jest Bank Gospodarstwa Krajowego. W naszym regionie Menadżerem jest Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o., który realizuje projekt pn. „Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko – pomorskiego do kapitału w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE.”

W ramach mechanizmu finansowego JEREMIE środki w wysokości  39,8 mln zł przekazane zostały do wyodrębnionego Funduszu Powierniczego zarządzanego przez wyspecjalizowanego Menadżera – Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o..

Zadaniem Menadżera jest modelowanie inwestycji, wybór Pośredników Finansowych, monitoring oraz raportowanie na potrzeby Instytucji Zarządzającej i Komisji Europejskiej. Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy organizuje konkursy dla Pośredników Finansowych, tj. funduszy poręczeniowych, funduszy pożyczkowych i banków spółdzielczych. Wyłonieni w drodze konkursów Pośrednicy przekazują środki dalej w formie poręczeń oraz pożyczek dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Prowadzący działalność gospodarczą mogą uzyskać poręczenie lub pożyczkę ze środków JEREMIE na przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa, np. na zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych; wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych; tworzenie nowych miejsc pracy oraz w szczególnych przypadkach na finansowanie bieżących potrzeb tzw. kapitał obrotowy.

Wdrożenie inicjatywy JEREMIE, bazującej na zwrotnym, a nie dotacyjnym mechanizmie wsparcia stanowi dobre przygotowanie do kolejnego okresu programowania, w którym fundusze unijne będą przyznawane wyłącznie jako środki zwrotne poprzez instrumenty finansowe.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa.