kpfr > Realizowane projekty > JEREMIE

W perspektywie finansowej 2007-2013 Województwo Kujawsko – Pomorskie było jednym z siedmiu województw w Polsce, w którym wdrażana była inicjatywa JEREMIE. W naszym regionie Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE był Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o, który realizował projekt pn. „Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko – pomorskiego do kapitału w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE”.

W 2017r. prawa i obowiązki w zakresie realizacji projektu przejął KPFR i kontynuował jego dalszą realizację.

Budżet projektu wynosił  39,8 mln zł. Środki te poprzez wyłonionych w drodze konkursów Pośredników Finansowych przekazane zostały dalej w formie poręczeń oraz pożyczek dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Prowadzący działalność gospodarczą mogli uzyskać poręczenie lub pożyczkę ze środków JEREMIE na przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa, np. na zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych; wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych; tworzenie nowych miejsc pracy oraz w szczególnych przypadkach na finansowanie bieżących potrzeb tzw. kapitał obrotowy

Łącznie w ramach projektu zostało wspartych 574 przedsiębiorców, z czego 453 przedsiębiorców otrzymało wsparcie w postaci pożyczek o łącznej wartości ponad 50 mln zł. Dzięki oferowanemu w projekcie wsparciu poręczeniowemu udało się uruchomić również akcję kredytową na poziomie ponad 50 mln zł, z której skorzystało 121 przedsiębiorców.

Z uwagi na zwrotny charakter oferowanego wsparcia i możliwość wielokrotnego obrotu środkami powierzonymi w ramach projektu tj. 39 mln zł wsparcie wygenerowane dla przedsiębiorców wyniosło ostatecznie ponad 100 mln zł.

 

Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.