kpfr > BIP > Dostęp do informacji

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).

Na mocy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) każdemu przysługuje prawo (z pewnymi ograniczeniami – art. 5 ustawy) dostępu do informacji publicznej.

Ustawa zobowiązuje do zamieszczania określonego katalogu informacji publicznej w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dostęp do informacji jest także realizowany z pomocą: wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnego wyboru, wyłożenie lub wywieszenie informacji w powszechnie dostępnym miejscu lub – opcjonalnie – poprzez terminale informacyjne udostępniania na wniosek zainteresowanego – dla informacji publicznej, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 10 ust. 1).
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.


Dostęp do pozostałych informacji publicznych:

Informacje publiczne nie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nieudostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia (KPFR sp. z o.o. w Toruniu), powiadamia w tym terminie, o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest przekazywana w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji na wniosek, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia (KPFR sp. z o.o. w Toruniu) ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku, sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą tym kosztom.

Sposób i forma składania wniosków:

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej dot. KPFR sp. z o.o. w Toruniu należy kierować na adres:
Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu
ul. Przedzamcze 8,
87-100 Toruń
i przesłać:
– pocztą, firmą kurierską na powyższy adres,
– lub też przesłać drogą mailową, na adres: biuro@kpfr.pl,
– lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie (I piętro, p. 104).

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

 


Historia wersji: