kpfr > BIP > Dostęp do informacji

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).

Na mocy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 902) każdemu przysługuje prawo (z pewnymi ograniczeniami – art. 5 ustawy) dostępu do informacji publicznej.

Ustawa zobowiązuje do zamieszczania określonego katalogu informacji publicznej w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dostęp do informacji jest także realizowany za pomocą: wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnego wyboru, wyłożenie lub wywieszenie informacji w miejscach ogólnie dostępnych, a także przez zainstalowanie w tych miejscach urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją. Ponadto infrmacja publiczna może być także udostępniona w portalu danych, o którym mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641) lub opcjonalnie –  udostępnieniu na wniosek zainteresowanego – dla informacji publicznej, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 10 ust. 1).
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Dodatkowo prawo to podlega również ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji, a także w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 396).


Dostęp do pozostałych informacji publicznych:

Informacje publiczne nie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nieudostępnione w portalu danych, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia (KPFR sp. z o.o. w Toruniu), powiadamia w tym terminie, o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji na wniosek, Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku, sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, KPFR sp. z o.o. w Toruniu może pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą tym kosztom (w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku KPFR sp. z o.o. w Toruniu powiadomi o wysokości naliczonej opłaty). Udostępnienie wówczas informacji publicznej następuje w ciągu 14 dni od przekazania tej informacji, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Sposób i forma składania wniosków:

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej dot. KPFR sp. z o.o. w Toruniu należy kierować na adres:
Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu
ul. Przedzamcze 8,
87-100 Toruń
i przesłać:
– pocztą, firmą kurierską na powyższy adres,
– lub też przesłać drogą mailową, na adres: biuro@kpfr.pl,
– lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie (I piętro, p. 104).

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje KPFR sp. z o.o. w Toruniu, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonym we wniosku.

W przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej i umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej na wniosek, Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu wydaje odpowiednie pismo w tej sprawie. Na pismo o odmowie lub o umorzeniu postępowania, wnioskodawcy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 


Historia wersji: