kpfr > BIP

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej (…) – art. 2 ust. 1 ustawy z 06.09.2001 r. – o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, działając zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. – o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902), zwaną dalej „ustawą”, tworzy i udostępnia informacje o których mowa w art. 6 ustawy, każdej osobie zainteresowanej, w formie m.in. prowadzenia niniejszego Biuletynu Informacji Publicznej „BIP”.

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w (…) ustawie – art. 1 ust. 1 ustawy.

ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902)


Historia wersji: