Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO, informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, ul. Przedzamcze 8, tel. 56 475 63 00, e-mail: biuro@kpfr.pl,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. niezbędnych do wykonania zadań administratora związanych z realizacją niniejszego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i rozliczenia otrzymanego dofinansowania/wsparcia publicznego w ramach realizowanego projektu przez administratora, w celach archiwizacyjnych, statystycznych oraz jeżeli Pani/Pana oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu – w celu dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

– realizacji umowy i/lub działań przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO,

– przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO,

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych lub:

– instytucje udzielające wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego w ramach podpisanej umowy o realizację danego projektu przez administratora,

– banki, firmy audytowe i konsultingowe,

– firmy świadczące usługi IT i cloud, pocztowe, kurierskie,

– inne podmioty uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, tj. podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

– realizacji i rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego dla administratora w ramach podpisanej umowy o realizację danego projektu przez administratora,

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

– statystycznych i archiwizacyjnych,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.