Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO, informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, ul. Przedzamcze 8, tel. 56 475 63 00, e-mail: biuro@kpfr.pl,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i/lub przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 6 ust. c RODO, tj. na podstawie Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.),

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i/lub przyszłych rekrutacji.

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6) podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym przez art. 221 ust. 1 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych wymaganych przez administratora może skutkować niemożliwością uczestniczenia w procesie rekrutacji na dane stanowisko pracy,

7) dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa oraz firmy świadczące usługi IT i cloud oraz inne podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych,

8) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.