kpfr > Aktualności > Nabór na stanowisko pracy: Specjalista ds. kontroli

Prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o. w Toruniu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista ds. kontroli

informacja o zakończonym naborze

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej dwuletni staż pracy,
 • dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności MS EXCEL.

 

Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność, zdolność planowania i samodzielnej pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy związane z wdrażaniem projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • doświadczenie w pracy związanej z kontrolą projektów unijnych,
 • doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych (banki, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe).

 

Zakres zadań na stanowisku pacy:

 • prowadzenie spraw i wykonywanie czynności w ramach kontroli realizacji umów zawartych z instytucjami finansowymi udzielającymi pożyczek i poręczeń,
 • wykrywanie nieprawidłowości w realizacji zawartych umów i podejmowanie działań zaradczych,
 • prowadzenie spraw i wykonywanie czynności w ramach kontroli wewnętrznej,
 • prowadzenie spraw związanych z koordynacją obsługi kontroli i audytów zewnętrznych prowadzonych w Spółce,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi m.in. w zakresie procedury wyboru pośredników finansowych, działań informacyjno-promocyjnych, wykonywanych badań i analiz rynku,
 • sporządzanie sprawozdań okresowych z realizowanych zadań,
 • opracowywanie pod względem merytorycznym i formalnym pozostałej dokumentacji związanej z realizacją zadań powierzonych przez instytucje zewnętrzne.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
 • stabilność zatrudnienia
 • możliwość rozwoju w spółce celowej Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • miejsce pracy – Toruń, ul. Przedzamcze 8

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy (CV)
 • list motywacyjny
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz doświadczenie zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załączonym wzorem

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. przy ul. Przedzamcze 8 w Toruniu ( pokój 107), lub korespondencyjnie na adres: Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kpfr.pl, w terminie do 05.09.2022 r. (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby KPFR sp. z o.o. w Toruniu).

Ze względu na ochronę danych osobowych zawartych we ww. dokumentach, zalecamy również zabezpieczenie hasłem przesłanego na adres mailowy pliku z dokumentami aplikacyjnymi. Hasło powinno być przesłane w innej formie, niż przesłany mail, np. w formie smsa lub też podany telefonicznie pracownikowi KPFR sp. z o.o. w Toruniu. Nr telefonu do KPFR sp. z o.o. w Toruniu: 507 850 199 lub 56 475 63 00.

Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy określone w powyższym ogłoszeniu jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu. Państwa dane osobowe przetwarzane będę na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz na podstawie przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. c RODO, tj. na podstawie Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. 2022.1510) oraz w celu zawarcia w przyszłości umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do otrzymania kopii Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany. A także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Dodatkowo mają Państwo również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o sposobach, terminach i odbiorcach Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach rekrutacji można się zapoznać w załączonej klauzuli informacyjnej RODO (dokument docx. o wielkości 65,7KB).

Wszystkie osoby aplikujące zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji.

klauzula informacyjna RODO

W przypadku podania danych nie wynikających z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, tj. np. przesłania zdjęcia, czy informacji o Państwa zainteresowaniach, uprzejmie prosimy o dołączenie do CV podpisanego oświadczenia – zgody, jako dopisku lub też oddzielnego dokumentu o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, na potrzeby AKTUALNEJ i/lub PRZYSZŁYCH  rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

wzór zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

KPFR sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość skontaktowania się w terminie do 30.09.2022 r. tylko z wybranymi kandydatami, którzy w największym stopniu spełniać będą wymagania określone w ogłoszeniu.

Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.