kpfr > Zamówienia publiczne > Postępowanie na podstawie ustawy PZP > Przetarg nieograniczony KPFR/PF/3/2018

Przetarg nieograniczony p.n. „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym – Fundusz Pożyczkowy, w ramach środków Funduszu Funduszy „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020”.

Dnia 06.07.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu_TED_2018-OJS128-292115-pl

SIWZ_KPFR_Pośrednik_finansowy

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy Operacyjnej Pożyczka

Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz Oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ-Biznes Plan

Załącznik nr 5 do SIWZ edytowalny JEDZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 7 do SIWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 8 do SIWZ Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 do SIWZ Wykaz usług

Załącznik nr 10 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 11 do SIWZ-Opis środków organizacyjno technicznych

Załącznik nr 12 do SIWZ – Opis metodologii wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy

Zał nr 2 do IPU_Pożyczka – Metryka Pożyczka na rozwój

Zał nr 3 do IPU_Pożyczka – Metryka Pożyczka inwestycyjna

Zał nr 4 do IPU_Pożyczka – Procedura składania rozliczeń operacji

Zał nr 5 do IPU_Pożyczka – Procedura sprawozdawcza

Zał nr 6 do IPU_Pożyczka – Zasady przeprowadzania kontroli u OO

Zał nr 7 do IPU_Pożyczka – Pełnomocnictwo do rachunku

Zał nr 8 do IPU_Pożyczka – Schemat przepływu środków

Zał nr 9 IPU_Pożyczka – Obowiązki informacyjno-promocyjne PF

Zał nr 10 IPU_Pożyczka – Umowa podpowierzenia przetwarzania danych osobowych

Dnia 25.07.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ_25.07.2018

17.08.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania