kpfr > Aktualności > Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa kujawsko-pomorskiego w czerwcu 2022 r.

logo kujaw i pomorza

Lepsza sytuacja na rynku pracy, wzrost wynagrodzeń i produkcji rok do roku. Ale też coraz gorsze nastroje dotyczące bieżącej koniunktury gospodarczej. Dane GUS dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w czerwcu 2022 r. dla Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego przy KPFR komentuje dr Dominik Śliwicki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

DR Dominik Śliwicki

 

NAJWAŻNIEJSZE TEZY:

 • W czerwcu 2022 r. odnotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego o 1,4% (przed rokiem wzrost o 0,5%).
 • Stopa bezrobocia rejestrowanego (6,9%) zmalała w skali roku o 1,5 p. proc., a w stosunku do maja 2022 r. zmniejszyła się o 0,2 p. proc. Do urzędów pracy wpłynęło mniej ofert pracy zarówno w stosunku do czerwca 2021 r., jak i w odniesieniu do maja 2022 r.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw rosło szybciej w ujęciu rocznym niż przed rokiem (wzrost o 15,8%, w czerwcu 2021 r. wzrost o 12,8%).
 • Na rynku produktów rolnych w czerwcu 2022 r. w skupie spadły w skali miesiąca oraz wzrosły w skali roku ceny zbóż i żywca wołowego. Ceny żywca wieprzowego, drobiowego oraz mleka wzrosły zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i w skali roku. Średnie ceny targowiskowe pszenicy były niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca, natomiast żyta i ziemniaków były wyższe w porównaniu z majem 2022 r.
 • Produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu br. w odniesieniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku wzrosła o 1,8% (wobec wzrostu o 17,0% w czerwcu 2021 r.). W skali roku odnotowano wzrost produkcji budowlano-montażowej w podmiotach budowlanych o 26,0% (przed rokiem wzrost o 1,1%).
 • Liczba mieszkań oddanych do użytkowania była większa niż w czerwcu 2021 r. (o 54,8%). Wzrost wystąpił w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 91,3%)
  i indywidualnym (o 14,8%).
 • W czerwcu 2022 r. w odniesieniu do analogicznego miesiąca 2021 r. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej (o 5,6%) oraz wzrost sprzedaży hurtowej (o 14,7%).
 • Według stanu na koniec czerwca br. w rejestrze REGON wpisanych było 216,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 1,9% więcej niż przed rokiem i o 0,2% więcej niż
  w końcu maja 2022 r.
 • W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu oceniają koniunkturę gorzej niż w czerwcu. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w Informacji i komunikacji, największa poprawa – w działalności związanej z Zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

 

KOMENTARZ:

W czerwcu 2022 r. wystąpiły pozytywne zmiany na rynku pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, będące średnią liczbą etatów w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących przekraczającej 9 osób, wzrosło o 1,4% w stosunku do czerwca 2021 r.  Przed rokiem również wystąpił wzrost ale był on znacznie niższy i wynosił 0,5%

Stopa bezrobocia rejestrowanego, będąca odsetkiem osób bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo w czerwcu 2022 r. spadła do wartości 6,9%  wobec 8,4% w czerwcu 2021 r. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego utrzymuje się spadkowy trend w stopie bezrobocia rejestrowanego ale przyjmuje ona jedne z najwyższych wartości w porównaniu ze stopą bezrobocia rejestrowanego dla innych województw. Jest również wyższa od stopy obliczonej dla kraju.

Utrzymuje się bardzo wysoka dynamika wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. W czerwcu 2022 r. w stosunku do czerwca 2021 r. wzrost ten wyniósł 15,8%. Niestety w 2022 roku wystąpiła również bardzo wysoka inflacja. W czerwcu stopa inflacji wyniosła 15,5%, co oznacza, że realnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło nieznacznie. Z uwagi na rosnące ceny należy się spodziewać dalszych wzrostów wynagrodzeń.

W województwie kujawsko-pomorskim w czerwcu 2022 r. wzrosły w porównaniu z czerwcem 2021 r. ceny na rynku produktów rolnych. Wzrosty te na ogół są bardzo wysokie i wynoszą kilkadziesiąt procent.

Pozytywnie należy również ocenić wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w województwie kujawsko-pomorskim, która w czerwcu 2022 r. osiągnęła wartość 8774,1 mln zł (w cenach bieżących) i była (w cenach stałych) wyższa niż przed rokiem o 1,8%. W czerwcu 2021 r. wzrost ten wynosił 17,0% ale wynik ten wynikał przede wszystkim z efektu niskiej bazy z 2020 r., w którym działalność gospodarcza ograniczana była przez restrykcje covidowe.

Na rynku mieszkaniowym w województwie kujawsko-pomorskim w czerwcu 2022 r. w porównaniu z czerwcem 2021 r. zwiększyła się o 54,8% liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Wystąpił również wzrost o 15,6% liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Zmniejszyła się o 24,0% w skali roku liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, co wiąże się z obawami o wzrosty cen materiałów i robót budowlanych.

Na rynku wewnętrznym województwa kujawsko-pomorskiego w czerwcu 2022 r. zanotowano wzrost zarówno sprzedaży detalicznej jak i hurtowej – o odpowiednio: 5,6% i 14,7%. Wzrosty wartości sprzedaży częściowo wynikają ze wzrostów cen detalicznych i hurtowych.

Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w czerwcu 2022 r. wzrosła w ujęciu rocznym o 1,9%. Wzrost ten głównie spowodowany był wzrostem liczby jednoosobowych działalności gospodarczych.

Prezentowane dane o koniunkturze gospodarczej dotyczą lipca 2022 r. W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu oceniają koniunkturę gorzej niż w czerwcu. Wynika to przede wszystkim z obaw o rosnący poziom cen i związany z tym znaczny wzrost kosztów prowadzenia działalności. Do tego dodać również należy wpływ kolejnej reformy systemu podatkowego. Wystąpiły również przypadki poprawy koniunktury – największy w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, co należy wiązać z okresem urlopowo-wakacyjnym i znacznym wzrostem obrotów przedsiębiorców.

 

dr Dominik Śliwicki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy – Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w czerwcu 2022 r.