kpfr > Aktualności > Projekt: „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020”

Informujemy, iż 20 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, została podpisana umowa między Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, o finansowanie projektu:„Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałania 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest realizacja Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, w zakresie dotyczącym Poddziałania 1.6.1. 
Celem projektu jest zwiększenie zastosowania innowacji, a także wzmocnienie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania (pożyczek, poręczeń). 
Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju jako Menadżer Funduszu Funduszy (MFF) będzie współpracował z Instytucją Zarządzającą (Województwo Kujawsko-Pomorskie) oraz z wybranymi zgodnie z trybami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Pośrednikami Finansowymi (np. fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, banki spółdzielcze itp.).
Głównymi produktami projektu są produkty pożyczkowe i poręczeniowe, których zadaniem będzie wzmocnienie rozwoju sektora MŚP poprzez ułatwienie dostępu do finansowania w regionie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Produkty pożyczkowe będą oferowane ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek na rozwój oraz pożyczek inwestycyjnych. Ich celem będzie  wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych, a także poprawa konkurencyjności firmy. Produkty poręczeniowe będą mogły być oferowane w formie poręczenia indywidualnego, poręczenia portfelowego i re poręczenia. Celem produktów poręczeniowych będzie ułatwienie dostępu do finansowania dłużnego tym podmiotom, które nie posiadają wystarczających zabezpieczeń aby uzyskać dostęp do finansowania rynkowego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 514 041 882,36 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR: 436 935 600,00 zł
Wkład krajowy: 77 106 282,36 zł
Okres realizacji projektu:  20.06.2017 r. – 31.12.2023 r.

Zdjęcia z podpisania umowy o finansowanie projektu udostępnione dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-P