kpfr > O Funduszu > Historia

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu został powołany uchwałą nr XXIII/415/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Uchwała Sejmiku nr XXIII.415.16

Fundusz został utworzony 26 stycznia 2017 roku przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu w organizacji”, natomiast wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców uzyskał 5 kwietnia 2017 r.  Fundusz nie jest spółką komercyjną i wypracowany zysk nie podlega podziałowi między Wspólników, lecz przeznaczany jest na działalność statutową – realizację celów Spółki.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu  powstał poprzez  podział i wydzielenie  części  majątku  Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu w celu wspierania i promowania rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wprowadzanie na rynek regionalny, instrumentów finansowych asygnowanych na realizację celów polityki rozwoju Województwa, w tym na kreowanie aktywności podmiotów gospodarczych oraz zarządzanie środkami finansowymi w obszarze wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do finansowania.

Główny zadaniem Spółki jest pełnienie roli „Menadżera Funduszu Funduszy”, którego celem będzie wybór pośredników finansowych do udzielania pożyczek i poręczeń dla MŚP, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jednocześnie w związku  z dokonanym  podziałem  poprzez  wydzielenie się z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu i zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), K-PFR spółka z o.o. w Toruniu, weszła w prawa i obowiązki wynikające z umowy nr: WPW.II.3043-2-319-600/2010, zawartej w dniu 21 grudnia 2010 r. na realizację projektu: „Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE” i kontynuuje realizację  tego projektu na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.