kpfr > Aktualności > Najnowsze dane GUS dotyczące podmiotów wpisanych w lipcu br. do rejestru REGON

logo kujaw i pomorza

RAZEM ŁATWIEJ?

WZRASTA LICZBA NOWO ZAŁOŻONYCH SPÓŁEK, MALEJE LICZBA NOWYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE.

Zdjęcie Maryli Bieniek-Majka

 

Według stanu na koniec lipca 2022 r. w rejestrze REGON liczba nowo zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w województwie kujawsko-pomorskim spadła o 1,6% w porównaniu z lipcem roku poprzedniego. Liczba nowo zarejestrowanych spółek wzrosła o 9%.

 Na podstawie „Informacji o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w województwie kujawsko-pomorskim – lipiec 2022 r.” opublikowanych kilka dni temu przez GUS możemy zauważyć, że obecna sytuacja makroekonomiczna nie pozbawia optymizmu przedsiębiorców z regionu.

Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw w lipcu 2022 r. była o 1,9% wyższa niż
w analogicznym okresie roku poprzedniego, liczba podmiotów wyrejestrowanych była mniejsza o 6,4%.

 

Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost (o 17,6%) liczby podmiotów, które zawiesiły działalność gospodarczą.

Przyglądając się opublikowanym danym dokładniej możemy zauważyć, że zachowania przedsiębiorców są swoistym barometrem sytuacji rynkowej.  Przedsiębiorcy rezygnują
z działalności w branżach, w których opłacalność obarczona jest większym ryzykiem. I tak 
w badanym okresie liczba podmiotów spadła w następujących sekcjach:

– działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 3%

– górnictwo i wydobywanie – 1,9%

– handel; naprawa pojazdów samochodowych – 1,5%

– transport i gospodarka magazynowa – 0,4%

– administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 0,1%

Biorąc pod uwagę obawy społeczeństwa i turbulencje na rynku dostaw energii wiele przedsiębiorstw upatruje w tej sytuacji możliwość zarobienia pieniędzy, czego potwierdzeniem jest największy wzrost (o 16,1%) odnotowany w sekcji wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz, parę wodną i gorącą wodę.

 

Spadek liczby nowo zarejestrowanych przedsiębiorców w poszczególnych sekcjach może być odzwierciedleniem obaw  konsumentów, co do ograniczenia siły nabywczej prowadzonych przez nich gospodarstw domowych.

W lipcu br. stopa inflacji r/r wyniosła 15,6%, a średnia pensja w drugim kwartale 2022 r. wzrosła  tylko o 11,8% r.r. Konsekwencją takiej sytuacji może być spadek wielkości popytu na dobra i usługi. Przedsiębiorcy szczególnie obawiają się ograniczenia przez konsumentów wydatków na usługi edukacyjne – liczba nowo zarejestrowanych przedsiębiorców w tej sekcji spadła o 31,7%. Ponadto, mimo środka okresu wakacyjnego i braku ograniczeń związanych z pandemią Covid-19, w miesiącu lipcu w stosunku do lipca ubiegłego roku, odnotowano wzrost o 41,2% skreśleń z rejestru działalności podmiotów oferujących usługi związane z gastronomią i zakwaterowaniem. Kolejnym przykładem może być wzrost liczby przedsiębiorstw (o 2,3% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim), które zawiesiły swoją działalność a świadczyły usługi z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Względem lipca 2021 r. największy przyrost (o 76,3%) nowych działalności gospodarczych odnotowano w powiecie żnińskim, a największy spadek (o 59,4%) w powiecie sępoleńskim. W powiecie żnińskim na 100 skreśleń z rejestru przedsiębiorców przypadało aż 291 nowych wpisów, natomiast w powiecie sępoleńskim na 100 skreśleń zarejestrowano  tylko 87 nowych podmiotów. Tak niekorzystną sytuację odnotowano jeszcze w powiecie wąbrzeskim, gdzie na 100 skreśleń przypadały tylko 74 nowo zarejestrowane podmioty.

Obserwując wybierane sekcje przez nowo powstałe podmioty i te wyrejestrowane możemy zauważyć, że 22,4% z wszystkich nowo zarejestrowanych podmiotów było z branży budownictwa, a 15,2% z sekcji handel; naprawa samochodów. W tych samych sekcjach dokonano najwięcej wykreśleń z rejestru działalności –  w sekcji handlu; naprawy samochodów (23,1% wszystkich skreśleń w miesiącu lipcu 2022 r.) i w budownictwie (19,8%). Biorąc pod uwagę fakt, że w badanym okresie wzrosła liczba nowo powstałych spółek można stwierdzić, że prawdopodobnie nastąpiła konsolidacja przedsiębiorców, którzy wyrejestrowali swoją działalność gospodarczą ponieważ powołali do życia spółki.

 

 dr Maryla Bieniek-Majka Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Zapraszamy do materiału: informacja_o_podmiotach_regon_w_województwie_kujawsko-pomorskim-lipiec_2022

 

Opracowano na podstawie: Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w województwie kujawsko-pomorskim – lipiec 2022 r., GUS 18.08.2022 r.