kpfr > Aktualności > Nabór na stanowisko pracy ds. analiz

Prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o. w Toruniu ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy ds. analiz

Dostępne są 3 wakaty.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki to ekonomia, socjologia, geografia, statystyka i analiza danych)
 • dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności MS EXCEL
 • znajomość standardów klasyfikacyjnych i metodologicznych stosowanych w badaniach społecznych i/lub gospodarczych
 • doświadczenie w projektowaniu i realizacji raportów
 • odpowiedzialność, zdolność planowania i samodzielnej pracy, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia (wysokie zdolności analityczne, w tym umiejętność interpretacji danych i wyciągania wniosków)
 • doświadczenie zawodowe minimum 1 rok

 

Wymagania dodatkowe/ Mile widziane:

 • znajomość programów geoinformacyjnych m.n. QGIS
 • umiejętność stosowania modeli ekonometrycznych
 • umiejętność implementacji, tworzenia i dokumentowania zbiorów i przepływu danych

 

Zakres zadań na stanowisku pacy:

 • określanie obszarów badawczych i inicjowanie badań, tworzenie narzędzi do badań i interpretacja wyników prac badawczych
 • prowadzenie i uczestnictwo w pracach przygotowawczych badań i analiz
 • udział w  wyszukiwaniu i tworzeniu odpowiednich narzędzi do realizacji zdalnych badań (np. ankiety mailowe, elektroniczne narzędzia do pozyskiwania danych)
 • analiza danych, wyciąganie wniosków, przedstawianie rekomendacji
 • realizacja badań i analiz z poszczególnych dziedzin w kontekście rozwoju Inteligentnych Specjalizacji  w regionie, m.in.: rynek pracy i kadry, handel i usługi, sytuacja społeczno-gospodarcza regionu, eksport i inwestycje w województwie;
 • pozyskiwanie informacji i baz danych dostępnych na rynku w obszarze gospodarki i innowacyjności przedsiębiorstw w regionie; 
 • udział w tworzeniu baz danych i cyklicznych raportów
 • dokonywanie zmian i aktualizacja baz danych
 • wizualizacja danych
 • wzbogacanie danych o nowe mierniki – co warto mierzyć, a czego jeszcze nie mierzymy

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
 • możliwość rozwoju w spółce celowej Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • miejsce pracy – Toruń, ul. Przedzamcze 8

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy (CV)
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz doświadczenie zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załączonym wzorem

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. przy ul. Przedzamcze 8 w Toruniu ( pokój 107), lub korespondencyjnie na adres: Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kpfr.pl, w terminie do 31.03.2024 r. (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby KPFR sp. z o.o. w Toruniu).

Ze względu na ochronę danych osobowych zawartych we ww. dokumentach, zalecamy również zabezpieczenie hasłem przesłanego na adres mailowy pliku z dokumentami aplikacyjnymi. Hasło powinno być przesłane w innej formie, niż przesłany mail, np. w formie smsa lub też podany telefonicznie pracownikowi KPFR sp. z o.o. w Toruniu. Nr telefonu do KPFR sp. z o.o. w Toruniu: 507 850 199 lub 56 475 63 00.

Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy określone w powyższym ogłoszeniu jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub elektronicznie na adres: iod@kpfr.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane będę na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz na podstawie przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. c RODO, tj. na podstawie Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. 2022.1510) oraz w celu zawarcia w przyszłości umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do otrzymania kopii Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany. A także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Dodatkowo mają Państwo również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o sposobach, terminach i odbiorcach Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach rekrutacji można się zapoznać w załączonej klauzuli informacyjnej RODO (dokument docx. o wielkości 65,7KB).

Wszystkie osoby aplikujące zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji.

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W przypadku podania danych nie wynikających z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, tj. np. przesłania zdjęcia, czy informacji o Państwa zainteresowaniach, uprzejmie prosimy o dołączenie do CV podpisanego oświadczenia – zgody, jako dopisku lub też oddzielnego dokumentu o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, na potrzeby AKTUALNEJ i/lub PRZYSZŁYCH  rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

KPFR sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość skontaktowania się w terminie do 12.04.2024 r. tylko z wybranymi kandydatami, którzy w największym stopniu spełniać będą wymagania określone w ogłoszeniu.

Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.