kpfr > Aktualności > Na 1000 pracujących osób przypada u nas 775 niepracujących. Raport Urzędu Statystycznego

Pracujemy głównie w sektorze prywatnym, w większości 40 i więcej godzin tygodniowo. Nasi bezrobotni rekordowo długo szukają pracy. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy zaprezentował interesujące dane dotyczące aktywności ekonomicznej mieszkańców kujawsko-pomorskiego.

 

947 tysięcy – tyle osób w wieku 15-89 lat było aktywnych zawodowo w trzecim kwartale 2022 roku w województwie kujawsko-pomorskim. To większa liczba zarówno w porównaniu rok do roku, jak i w porównaniu do drugiego kwartału 2022 roku. Spadła liczba pracujących, ale i biernych zawodowo, wzrosła liczba bezrobotnych. Wstępne wyniki Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie kujawsko-pomorskim w trzecim kwartale 2022 roku przedstawił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Współczynnik aktywności zawodowej w trzecim kwartale minionego roku wyniósł 58,8 proc (współczynnik ten określa udział aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat w ogólnej liczbie ludności w tej kategorii wieku). To nieco wyższy procent niż w kraju (57,8 proc.). Aktywnych zawodowo było 66,5 proc. mężczyzn oraz 51,7 proc. kobiet (w obu kategoriach również nieco więcej niż w kraju).

Największy spadek aktywności zawodowej w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. zanotowano w grupie osób w wieku 35-44 lata (zmniejszył się o 1,4 p. proc.) „Urósł” za to udział aktywnych zawodowo w grupie osób w wieku 25-34 lata oraz 15-24 lata.

Ilu pracujących, ilu niepracujących

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności pokazuje, że w trzecim kwartale 2022 r. na 1000 pracujących osób przypadało u nas 775 osób niepracujących, czyli bezrobotnych i biernych zawodowo. To lepsza sytuacja niż w trzecim kwartale 2021 r., kiedy na 1000 pracujących przypadało 783 niepracujących. Minimalnie pogorszyła się za to sytuacja w stosunku do poprzedniego kwartału (na 1000 pracujących przypadały 773 osoby niepracujące.)

Według BAEL w trzecim kwartale 2022 r. w województwie kujawsko-pomorskim pracowało 907 tys. osób w wieku 15-89 lat – to generalnie podobna liczba, co rok wcześniej.

Ciekawie wyglądają wyniki dotyczące pracujących w poszczególnych sektorach. W województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale 2022 r. w sektorze prywatnym pracowało 718 tys. osób, czyli 79,2 proc. ogółu pracujących (znowu więcej niż średnia w kraju – 76 proc.). W sektorze prywatnym 58,2 proc. pracujących to mężczyźni. Z kolei w sektorze publicznym pracowało w ty okresie 189 tys. osób. Jest to sektor wyraźnie sfeminizowany – 64 proc. pracujących w nim to kobiety. W województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w Polsce, większość pracujących wykonywała pracę najemną (75,9 proc.).

Które dane niepokoją?

Nie pracujemy krótko. W trzecim kwartale 2022 r. w województwie kujawsko-pomorskim 40 godzin i więcej w badanym tygodniu w głównym miejscu pracy przepracowało 677 tys. osób. Było to blisko 75 proc. wszystkich pracujących (12. miejsce wśród województw).

W trzecim kwartale 2022 r. w naszym regionie mieliśmy 39 tysięcy bezrobotnych w wieku 15-74 lata. Liczba bezrobotnych zwiększyła się zarówno w stosunku do trzeciego kwartału 2021 r., jak i względem drugiego kwartału 2022 r. Niepokoją dane dotyczące poszukiwania pracy. W trzecim kwartale 2022 r. w województwie kujawsko-pomorskim przeciętny czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne wyniósł aż 12,2 miesiąca (w kraju był znacznie krótszy – 8,7 miesiąca). Niestety był to najwyższy wynik wśród województw. Wzrósł on w skali roku aż o 3,6 miesiąca.
W województwie kujawsko-pomorskie odnotowano także największy spośród wszystkich województw odsetek bezrobotnych poszukujących pracy 13 miesięcy i więcej (43,6 proc.).

W trzecim kwartale 2022 r. w województwie kujawsko-pomorskim było 664 tys. osób biernych zawodowo w wieku 15-89 lat, co stanowiło 41,2 proc. ludności (podobnie w kraju). Głównym powodem bierności zawodowej jest oczywiście emerytura oraz kontynuowanie nauki.

Źródło danych GUS. Pełen raport Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy znaleźć można tutaj: https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/badanie-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-w-trzecim-kwartale-2022-r-,2,54.html 

KPFR - Wykres - Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Współczynnik aktywności zawodowej ludności według grup wieku w trzecim kwartale 2022 roku

Wykres – Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Współczynnik aktywności zawodowej ludności według grup wieku w trzecim kwartale 2022 roku.

KPFR - Mapa - Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Przeciętny czas poszukiwania pracy w trzecim kwartale 2022 roku

Mapa – Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Przeciętny czas poszukiwania pracy w trzecim kwartale 2022 roku

KPFR - Wykres - Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Bierni zawodowo w wieku 15-74 lata według wybranych przyczyn i płci w trzecim kwartale 2022 roku

Wykres – Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Bierni zawodowo w wieku 15-74 lata według wybranych przyczyn i płci w trzecim kwartale 2022 roku.