kpfr > Aktualności > Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w kwietniu 2023

logo Kujawsko Pomorskiego Funduszu rozwoju i regionalnego obserwatorium Gospodarczego

DLA REGIONALNEGO OBSERWATORIUM GOSPODARCZEGO KOMENTUJE DR ŁUKASZ TOPOLEWSKI

DR Topolewski - zdjęcie
  • W kwietniu 2023 r. zdecydowana większość przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim oceniała negatywnie klimat gospodarczy;
  • Jedynie przedsiębiorstwa z branży: informacja i komunikacja postrzegały pozytywnie rzeczywistość gospodarczą;
  • Istotna poprawa sytuacji gospodarczej miała miejsce w obszarze handlu detalicznego, jednak wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury utrzymywał się na ujemnym poziomie.

 

Główny Urząd Statystyczny po raz kolejny opublikował badanie koniunktury gospodarczej. W oparciu o zawarte w nim dane można wnioskować, że w województwie kujawsko-pomorskim przedsiębiorstwa oceniały negatywnie klimat gospodarczy. Jedynie podmioty działające w ramach obszaru informacja i komunikacja postrzegały pozytywnie sytuację gospodarczą. W tym sektorze dobrym sygnałem jest znaczny wzrost wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, w porównaniu do poprzedniego miesiąca i jednocześnie lepszy wynik niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Niestety pozostałe branże oceniają rozpatrywany klimat negatywnie. Najgorzej postrzegają rzeczywistość podmioty reprezentujące przetwórstwo przemysłowe.

Przedsiębiorstwa prognozują kontynuację trendu w zakresie rosnących cen towarów i usług w perspektywie krótkookresowej. Blisko 7 na 10 badanych przedsiębiorstw twierdzi, że ceny materiałów będą dalej rosły. Dominującym poglądem jest utrzymanie wzrostu ich cen, ale dynamika powinna wyhamować.  Niemal połowa respondentów w obszarze handlu detalicznego uważa, że wzrosty cen będą większe niż dotychczas. W perspektywie długookresowej postrzeganie trendu zmiany cen jest podobne. Prawie połowa ankietowanych uważa, że ceny będą wzrastały w wolniejszym tempie, jednak jest też znaczna grupa, która twierdzi, że ceny towarów i usług będą się stabilizowały.

 

Największe obawy przedsiębiorstw koncentrują się wokół wzrostu kosztów w obszarze cen energii i paliw, kosztów zatrudnienia oraz cen komponentów i usług. Ponadto przedsiębiorstwa niepokoją się wzrostem cen czynszów i najmu lokali. Do czynników wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw, mimo wyhamowania wzrostu stóp procentowych, należy zaliczyć koszty finansowania.

 

W związku z tym ponad połowa badanych nie jest w stanie stwierdzić czy zmiany  w warunkach finansowania wpłyną na ich decyzje inwestycyjne. Przynajmniej 30% przedsiębiorstw decyduje się odłożyć w czasie realizację inwestycji. Zwłaszcza w budownictwie 6 na 10 ankietowanych odkłada tę decyzję.

 

Oprócz analizowania koniunktury gospodarczej, GUS zbadał również wpływ wojny w Ukrainie na polską gospodarkę. Zdecydowana większość przedsiębiorstw nie dostrzega wpływu negatywnych skutków wojny u naszych wschodnich sąsiadów na swoją działalność lub ocenia je jako nieznaczne. Jedynie w branży przetwórstwa przemysłowego blisko co czwarta firma postrzega wojnę w Ukrainie jako zagrożenie dla stabilności ich firmy. Wśród największych zagrożeń wskazują: wzrost kosztów, zakłócenia w łańcuchach dostaw czy spadek sprzedaży. Warto podkreślić, że w branży przetwórstwa przemysłowego przedsiębiorstwa dodatkowo obawiają się zerwania umów ze wschodnimi kontrahentami.

 

Reasumując, można stwierdzić, że w miesiącu kwietniu większość przedsiębiorstw oceniało negatywnie ogólny klimat koniunktury gospodarczej. Ich oceny bieżącej sytuacji potrafią znacznie zmieniać się z miesiąca na miesiąc. Jednak odnosząc się do prognoz, wiele branż dostrzega nieznaczną poprawę sytuacji w przyszłości. Negatywna ocena sytuacji gospodarczej związana jest z utrzymującą się wysoką inflacją. Podmioty przewidują, że w najbliższej przyszłości tendencja rosnąca ogólnego poziomu cen utrzyma się. Z kolei w dłuższej perspektywie dynamika wzrostu cen powinna wyhamować, a nawet może dojść do stabilizacji. Konsekwencją tego stanowiska są też ich obawy o rosnące koszty funkcjonowania, zwłaszcza o koszty energii oraz materiałów. Zwracają też uwagę na sytuację na rynku nieruchomości i niepewne ceny najmu lokali. Z drugiej strony rosnące ceny będą też wpływały na stronę popytową, czyli zainteresowanie produktami i usługami badanych przedsiębiorstw. Wszystkie te czynniki powodują, że znaczna część przedsiębiorstw odsuwa w czasie decyzję o realizacji inwestycji. Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z opinią przedsiębiorców, ich bieżąca sytuacja nie jest podyktowana czynnikami zewnętrznymi, czyli np. wojną w Ukrainie, ale sytuacją wewnętrzną w kraju.

 

dr Łukasz Topolewski

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

Opracowano na podstawie: koniunktura gospodarcza województwie kujawsko-pomorskim w kwietniu 2023, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – kwiecień 2023 r.

https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/inne-opracowania/koniunktura-gospodarcza-opinie-formulowane-przez-jednostki-z-siedziba-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-kwiecien-2023-r-,4,124.html