kpfr > INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i/lub 14 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej RODO, informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, ul. Przedzamcze 8. Administrator wyznaczył Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub elektronicznie na adres: iod@kpfr.pl.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w KPFR sp. z o.o. w Toruniu jest Pan Paweł Modrzejewski, zastępcą Inspektora jest Pani Izabela Walczak. Kontakt do zastępcy Inspektora Ochrony Danych: tel. 791 543 400.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i na podstawie:
– udzielenia odpowiedzi na zadane pytania/ żądanie/prośbę/wniosek Państwa w określonej sprawie, co może wynikać z naszego uzasadnionego interesu, być związane z realizacją umowy lub określonych przepisów (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b, f lub c RODO),
– realizacji zamówienia (umowy) i/lub podjęcia działań przed zleceniem zamówienia (zawarciem umowy) – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach niezbędnych do wykonania zadań Administratora związanych z:
a) kontaktowaniem się z Panią/Panem w celu otrzymania oferty i nawiązania współpracy,
b) kontaktowanie się z Panią/Panem w celu prawidłowej realizacji umowy lub z Pani/Panam pracownikiem lub inną osobą reprezentującą Pani/Pana w przedmiotowej sprawie w przypadku nawiązania współpracy i stosunku prawnego,
c) dochodzeniem i obroną ewentualnie powstałych reklamacji czy ogólnych roszczeń, w związku z nieprawidłową realizacją zamówienia (zawartej umowy),
d) celami archiwizacyjnymi (np. dowodowymi, tj. zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów), czy celami statystycznymi – poprawiania jakości zlecanych usług
i dostaw,
– realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w szczególności na podstawie przepisów prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, ubezpieczeń społecznych (np. w celu dokonania rozliczeń podatkowych, związanych z księgowaniem i sprawozdawczością), prawa zamówień publicznych, czy dostępu do informacji publicznej (zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej) lub przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych (np. Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Województwo Kujawsko-Pomorskiego – jako pełniący funkcję Właściciela Administratora, czy osoby, które zwróciły się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej), a także podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, na podstawie zawartej z Administratorem, umowy udostępnienia lub powierzenia przetwarzania danych, takie m.in. jak:
– banki, firmy audytowe i konsultingowe,
– firmy świadczące usługi pocztowe,
– firmy świadczące usługi informatyczne (IT) i cloud (przechowywania danych), w tym administratorzy poczty elektronicznej,
– i inne podmioty mogące uczestniczyć w związku z realizacją zamówienia (umowy).

4) Dane osobowe mogliśmy pozyskać bezpośrednio od Pani/Pana lub z Pani/Pana strony internetowej lub też od Pani/Pana Pracodawcy lub strony internetowej Pani/Pana Pracodawcy (innego Administratora), w związku z podjętymi działaniami, w celu nawiązania współpracy między dwoma różnymi podmiotami gospodarczymi, a także jeśli Pani/Pan jest osobą reprezentującą dany podmiot gospodarczy – ze źródeł publicznie dostępnych, tj. np. ewidencji gospodarczych CEIDG lub KRS.

5) Kategorie odnośnych danych osobowych:
– Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie do odpowiedzi na zadane pytanie tak jak np. imię i nazwisko, pełniona funkcja w podmiocie gospodarczym (firmie), nazwa firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej i/lub adres do kontaktów, e – mail, nr telefonu służbowego,
– Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie realizacji umowy, tak jak np.: imię i nazwisko, pełniona funkcja w podmiocie gospodarczym (firmie), nazwa firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej i/lub adres do kontaktów, nr Regon, nr NIP, nr telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego, numer wpisu potwierdzający posiadane dane uprawnienia (numer identyfikacyjny danego uprawnienia), posiadane doświadczenie. A w przypadku reprezentowania i działania w imieniu Pani/Pana pracodawcy (podmiotu gospodarczego): imię i nazwisko, stanowisko służbowe lub pełniona funkcja u danego podmiotu gospodarczego (np. Członek Zarządu, Wspólnik, pełnomocnik), nazwa i adres siedziby (placówki) Pracodawcy – tj. podmiotu gospodarczego, dane kontaktowe w zakresie pełnionych zadań służbowych (nr telefonu i adres e-mail poczty służbowej), a także w uzasadnionych przypadkach specyfiki wykonywanego zadania (zlecenia), możliwe inne informacje (np. numer identyfikacyjny danego uprawnienia, doświadczenie).

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 2) powyżej, zgodnie z wymogami przepisów prawa w tym przez czas obowiązywania zawartej umowy /realizacji zamówienia, a także po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia ewentualnie powstałych roszczeń w związku z realizacją zamówienia (wykonaniem umowy),
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
– statystycznych i archiwizacyjnych lub wypełnienia innych, prawnie uzasadnionych interesów Administratora, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną usunięte.

7) Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do otrzymania kopii Pani/Pana danych osobowych podlegających przetwarzaniu oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany. Aby skorzystać z ww. uprawnień wystarczy się z Nami skontaktować na adres wskazany w pkt 1).

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek odpowiedzi na pytanie// żądanie/prośbę/wniosek lub zawarcia i realizacji umowy,

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu (Administrator)