kpfr > Aktualności > Mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z wakacji składkowych od 1 listopada

Raz w roku mikroprzedsiębiorcy będą mogli zrezygnować z obowiązku opłacania miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne. Prezydent podpisał stosowną ustawę. Na rozwiązaniu może skorzystać około 1,7 mln osób.

 

Kto może skorzystać z wakacji składkowych?

Rozwiązanie skierowane jest do mikroprzedsiębiorców, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod warunkiem, że:

  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku mieli zgłoszonych do ubezpieczeń nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych, w tym także siebie samych;
  • w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnęli przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub osiągnęli roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze zwolnienie z opłacania składek za jeden miesiąc w każdym roku kalendarzowym na:

  • własne ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i jeżeli wcześniej zostało zadeklarowane jego opłacanie – chorobowe,
  • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Wakacje dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy jedynie w odniesieniu do niego samego. Nie będą mogły z nich skorzystać osoby, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Ma to zapobiegać tzw. wypychaniu pracowników na samozatrudnienie.

Wakacje składkowe są dobrowolne. Przedsiębiorca sam zdecyduje, czy i kiedy będzie chciał z niego skorzystać. Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego. Korzystając z wakacji, przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać własnej działalności.

Nie będzie to miało wpływu na uprawnienie do skorzystania ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W okresie, w którym przedsiębiorca będzie podlegać zwolnieniu, składki na jego własne ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywanej działalności będą finansowane z budżetu państwa.

 

Jak skorzystać z wakacji składkowych

Przedsiębiorca złoży wniosek za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na profilu ZUS w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc zwolnienia.

Przedsiębiorcy muszą też pamiętać o obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiąc korzystania z wakacji składkowych do 20. dnia następnego miesiąca.

Przepisy zaczną obowiązywać od 1 listopada 2024 r., czyli już w grudniu tego roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z wakacji składkowych.

 

Autor: Paweł Jankowski