kpfr > Aktualności > Jak zmienia się sytuacja Ukraińców na rynku pracy Kujaw i Pomorza? Raport WUP

Gdzie w naszym regionie podejmują pracę Ukraińcy? W jakich branżach? Jak zmieniają się wskaźniki w kolejnych miesiącach? Wojewódzki Urząd Pracy opublikował interesujący raport „Obywatele Ukrainy na kujawsko-pomorskim rynku pracy w listopadzie 2022 roku”.

 

Od początku agresji Rosji na Ukrainę (czyli od 24 lutego) do 30 listopada 2022 roku granicę polsko-ukraińską przekroczyło 8,1 mln osób. W tym samym czasie na Ukrainę wyjechało 6,3 mln osób. Takie dane podaje – za Strażą Graniczną – Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, w swoim raporcie „Obywatele Ukrainy na kujawsko-pomorskim rynku pracy w listopadzie 2022 roku”. Z porównania comiesięcznych raportów WUP wynika, że w samym październiku i listopadzie 2022 roku granicę przekroczyło 1,4 miliona osób, ale w tym czasie  na Ukrainę wyjechało również 1,4 miliona osób.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu konsekwentnie monitoruje sytuację na lokalnym rynku pracy, związaną z przybyciem również do naszego regionu w większej skali Ukraińców, po agresji Rosji na ich kraj. Grudniowy raport (stan na 30.11.2022) porównaliśmy z październikowym – pokazującym sytuację, jaka występowała w naszym regionie na koniec września 2022 roku.  Okazuje się, że generalnie większość wskaźników jest bardzo stabilna i w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zmiany są niewielkie.

 

Zatrudnienia poszukują głównie kobiety

Przypomnijmy (za WUP), że na mocy ustawy z 12 marca 2022 roku obywatele Ukrainy przebywający legalnie na terytorium Polski mogą: pracować bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy (przy czym pracodawcy mają obowiązek zgłaszania informacji o powierzeniu pracy), podejmować działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polscy, rejestrować się w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy osoby te mogą również korzystać z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Jak wygląda sytuacja na koniec listopada 2022 roku? Otóż z badań wynika, że jeśli chodzi o Ukraińców, zatrudnienia poszukują przede wszystkim kobiety (92,8 proc. – w porównaniu z wrześniem ten wskaźnik nieznacznie spadł, wtedy było to 93,1 proc.), co oczywiście nie dziwi, zważywszy na to, że wśród uchodźców również dominują kobiety. Najczęściej są to osoby z zawodami z branż usługowych: specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania, pracownicy usług osobistych, specjaliści nauczania i wychowania oraz sprzedawcy i pokrewni. Warto dodać, że – jak podkreśla w swoim raporcie WUP – zdecydowana większość obywateli Ukrainy, którzy wzięli udział w badaniu, nie posługuje się językiem polskim (86,7 proc. – brak znajomości języka lub brak odpowiedzi na pytanie o znajomość języka polskiego). Uczestnicy badania najczęściej wskazywali na znajomość języka rosyjskiego (51,9 proc.) lub angielskiego (18,8 proc.). Wskaźniki te są zbliżone do tych występujących we wcześniejszych miesiącach.

Do 30 listopada 2022 roku pracodawcy z województwa kujawsko-pomorskiego przekazali 25 104 powiadomienia o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy (do końca września – 19 266 powiadomień). Większość (77,8 proc – prawie identycznie, jak w badaniu na 30 września, kiedy było to 77,4 proc.) powiadomień dotyczyło podjęcia pracy w ramach umowy zlecenia/umowy o świadczenie usług. Pracę podejmowały przede wszystkim kobiety, przy czym ich odsetek wśród podjęć pracy maleje (66,3 proc., przed dwoma miesiącami – 67,3 proc.)

Najwięcej podjęć pracy (330 powiadomień i więcej) dotyczyło takich klas PKD jak (m.in.): Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, Działalność związana z pakowaniem, Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów, Transport drogowy towarów, Obróbka mechaniczna elementów metalowych, Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, Produkcja pozostałych mebli, Produkcja pieczywa. 

 

Gdzie pracują Ukraińcy?

Nie zmienia się też rozkład geograficzny – w województwie kujawsko-pomorskim najwięcej powiadomień pracodawców o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy dokonali pracodawcy z siedzibą w: Bydgoszczy (36 proc., 13 miejsce wśród powiatów z całej Polski), w Toruniu (14,7 proc.) oraz powiatach: toruńskim (9,9 proc.) i bydgoskim (9,4 proc.). Dwa miesiące wcześniej sytuacja była bardzo podobna – w: Bydgoszczy 35,8 proc. i 14 miejsce wśród powiatów z całej Polski, w Toruniu 15,3 proc. Jedynie powiat bydgoski nieznacznie wyprzedzał wtedy powiat toruński, a teraz sytuacja jest odwrotna.

Wciąż też Kujawy i Pomorze – jeśli chodzi o liczbę powiadomień pracodawców o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – są poniżej średniej krajowej. W naszym regionie współczynnik ten wyniósł 12,4 (w Polsce – 18,9 powiadomienia/ 1 tysiąc mieszkańców). Najwyższy wskaźnik odnotowano w Bydgoszczy (aż 27,1 powiadomienia/ 1 tys. mieszk., czyli ponad dwa razy więcej niż średnia dla województwa).

Od 24 lutego do 30 listopada 2022 roku w PUP województwa dokonano 4302 rejestracji obywateli Ukrainy (w Polsce 78,6 tys. rejestracji). Podobnie, jak dwa miesiące wcześniej, najczęściej były to osoby pomiędzy 35 a 44 rokiem życia (39,8 proc. – dwa  miesiące wcześniej było to 40,2 proc.). Zdecydowaną większość osób zarejestrowano jako osoby bezrobotne (94,9 proc., na koniec września 95,6 proc.), wzrosła liczba osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy – z 4,4 proc. do 5,1 proc., ale to wciąż niewielki procent.

Województwo kujawsko-pomorskie, podobnie jak przed dwoma miesiącami i przed miesiącem, zajmowało 8. miejsce pod względem liczby rejestracji obywateli Ukrainy w PUP. Zarejestrowani na terenie naszego województwa stanowili 5,5 proc. wszystkich zarejestrowanych w Polsce. Najwięcej rejestracji było w województwach mazowieckim (16,9 proc.) oraz śląskim (13,1 proc.), najmniej w województwie świętokrzyskim (1,9 proc.). Tu też sytuacja właściwie się nie zmienia.

 

Jak wielu zarejestrowanych obywateli Ukrainy?

Warto dodać, że od 24 lutego do 30 listopada 2022 roku z ewidencji PUP wyrejestrowano 3621 obywateli Ukrainy (aż 84,2 proc. zarejestrowanych). Obywateli Ukrainy najczęściej wyłączano z ewidencji z powodu podjęcia pracy lub innego zatrudnienia niesubsydiowanego.

W końcu listopada 2022 roku w PUP województwa kujawsko-pomorskiego zarejestrowanych pozostawało 750 obywateli Ukrainy (w Polsce 16,5 tys. bezrobotnych i poszukujących pracy). Było to 9. miejsce w kraju (4,5 proc. ogółu zarejestrowanych w kraju). Dodajmy, że na koniec września 2022 roku w PUP województwa kujawsko-pomorskiego zarejestrowanych pozostawało 718 obywateli Ukrainy (w Polsce 17,1 tys. bezrobotnych i poszukujących pracy). Na koniec października – 747 osób, a więc na koniec listopada liczba ta zwiększyła się w naszym województwie o 3 osoby wobec poprzedniego miesiąca.

W końcu listopada 2022 roku obywatele Ukrainy stanowili 1,3 proc. zarejestrowanych w PUP z terenu województwa (tak samo jak dwa miesiące i miesiąc wcześniej). W poszczególnych powiatach województwa udział ten wynosił od 0,1 proc. w powiecie grudziądzkim do 6,3 proc. w Toruniu.

 

Powiadomienia o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy według daty zgłoszenia – skumulowane dane miesięczne (WUP w Toruniu)

KPFR: Wykres:Powiadomienia o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy według daty zgłoszenia – skumulowane dane miesięczne (WUP w Toruniu)

Źródło: Opracowanie WUP w Toruniu, „Obywatele Ukrainy na kujawsko-pomorskim rynku pracy w listopadzie 2022 roku

 

Powiadomienia o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy według wielkich grup zawodów – w procentach (WUP w Toruniu)

KPFR: Wykres: Powiadomienia o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy według wielkich grup zawodów – w procentach (WUP w Toruniu)

Opracowanie WUP w Toruniu, „Obywatele Ukrainy na kujawsko-pomorskim rynku pracy w listopadzie 2022 roku

 

Zarejestrowani obywatele Ukrainy według województw. Stan w dniu 30.11.2022 roku

KPFR: Wykres: Zarejestrowani obywatele Ukrainy według województw. Stan w dniu 30.11.2022 roku

Opracowanie WUP w Toruniu, „Obywatele Ukrainy na kujawsko-pomorskim rynku pracy w listopadzie 2022 roku