kpfr > Aktualności > Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru regon w naszym województwie

logo kujaw i pomorza

Dnia 18 listopada 2022 r. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy opublikował raport pn. Informacja o podmiotach regon w województwie kujawsko-pomorskim – październik 2022 r.

Dla Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego przy KPFR komentują dr Dominik Śliwicki – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu oraz dr Maryla Bieniek-Majka – Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Specjaliści wskazują m.in najważniejsze tezy raportu oraz przyczyny niepokojącego spadku liczby nowo zarejestrowanych podmiotów.

Zapraszamy do opracowań.

Według stanu na koniec października 2022 r. w rejestrze REGON liczba nowo zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą spadła o 3,8 % w porównaniu z październikiem roku poprzedniego, a liczba nowo zarejestrowanych spółek aż o 31,8%.

Na podstawie „Informacji o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w województwie kujawsko-pomorskim – październik 2022 r.” opublikowanych przez GUS dnia 18.11.2022r. możemy zauważyć, że optymizm powoli opuszcza przedsiębiorców z regionu

Mimo, że liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) w październiku 2022 r. była o 1,8% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, to niepokojący jest fakt, że liczba nowo zarejestrowanych podmiotów spadła o 8,3%. Liczba nowo zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą spadła o 3,8 % w porównaniu z październikiem roku poprzedniego, a liczba nowo zarejestrowanych spółek aż o 31,8%. Ponadto o 18,3% wzrosła liczba podmiotów, które swoją działalność zawiesiły i o 3,4% wzrosła liczba podmiotów wyrejestrowanych.

Co ciekawe spadek liczby nowo zarejestrowanych podmiotów w październiku 2022 r. względem analogicznego okresu w 2021 r. odnotowano we wszystkich miastach na prawach powiatu oraz w 7 powiatach. Natomiast w 2 powiatach utworzono taką samą liczbę podmiotów jak rok wcześniej, a w 10 powiatach liczba nowo zarejestrowanych podmiotów była wyższa.

We wszystkich miastach na prawach powiatu oraz w zdecydowanej większości powiatów liczba nowych wpisów była wyższa niż podmiotów wyrejestrowanych.

We wszystkich powiatach (poza aleksandrowskim) oraz  miastach na prawach powiatu zwiększyła się w październiku  2022 r., w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, liczba podmiotów, które zdecydowały się zawiesić swoją działalność.

Pesymistyczne nastroje konsumentów najbardziej odzwierciedlone są w sekcjach, w których to w październiku 2022 r. w porównaniu do października 2021 r. odnotowano największy odsetek wśród wyrejestrowanych podmiotów, to jest w przetwórstwie przemysłowym (46,7%), a także w sekcjach: handel, naprawa samochodów (25,8%) i budownictwo (21,8%). Natomiast zmniejszenie liczby podmiotów, we wskazanym okresie, odnotowano w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa; handel, naprawa samochodów; górnictwo i wydobywanie oraz zakwaterowanie i gastronomia.

 

dr Maryla Bieniek-Majka

Instytut Prawa i Ekonomii
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Opracowano na podstawie: Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w województwie kujawsko-pomorskim – październik 2022 r., GUS 18.11.2022 r.

Najważniejsze tezy:

  • W październiku 2022 r. odnotowano wzrost liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego o 1,8% (przed rokiem wzrost o 2,7%).
  • Liczba podmiotów nowo zarejestrowanych spadła o 8,3% (przed rokiem wystąpił wzrost o 8,3%).
  • Liczba podmiotów wyrejestrowanych wzrosła o 3,4% (przed rokiem wzrost o 26,8%).
  • Zawieszonych działalności w październiku 2022 r. było o 18,3% więcej niż w październiku 2021 r. (w październiku 2021 liczba zawieszonych działalności wzrosła o 11,5% 2 porównaniu z październikiem 2020).
  • W październiku 2022 r. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba nowych wpisów wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą spadła o 3,8%, a wśród spółek o 31,8% (w październiku 2021 r. liczba nowych wpisów wśród osób fizycznych spadła o 0,2%, a wśród spółek wzrosła o 59,0%).

 

Zmiany w liczbie podmiotów wpisanych, nowo zarejestrowanych, wyrejestrowanych oraz z zawieszoną działalnością wynikają w głównej mierze z bieżącej sytuacji makroekonomicznej oraz przyszłych oczekiwań co do stanu gospodarki w Polsce. Mniejsza dynamika samej liczby wpisów (spadek o 0,9%)  wskazuje na spadek zainteresowania podejmowaniem działalności gospodarczej.

W 2022 r. wzrosły koszty pracy w związku z wprowadzeniem reformy podatkowej pn. Polski Ład, która m.in. spowodowała wzrost składki zdrowotnej. Przełożyło się to szczególnie na spadek o 3,8% liczby nowych wpisów wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Spadek o 31,8% liczby nowych wpisów wśród spółek wynika z tzw. efektu bazy – w październiku 2021 r. liczba nowych wpisów spółek wzrosła o 59,0%, co wiązało się właśnie ze zmianami podatkowymi. Drugim czynnikiem zwiększającym koszty pracy było podniesienie o 7,5% płacy minimalnej. Reforma podatkowa na początku roku spowodowała duże wątpliwości co do sposobu rozliczania wynagrodzeń oraz pochodnych. Zmienione przepisy po półroczu przedefiniowały na nowo podejście do ustalania i rozliczania kosztów pracy. Niestabilność prawa jest czynnikiem zdecydowanie obniżającym przedsiębiorczość.

W ciągu 2022 roku gwałtownie wzrósł poziom cen – w październiku 2022 r. stopa inflacji wyniosła 17,9%, co stanowi rekordowy wynik od prawie 30 lat. Jeszcze wyższa jest tzw. inflacja producencka. Zarówno inflacja konsumencka jak i producencka przekładają się na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Czynnik ten skutecznie zniechęca do podejmowania  nowych aktywności i niestety weryfikuje możliwości utrzymania aktywności przez przedsiębiorców. Przekłada się to na wzrost o 18,3% zawieszeń działalności oraz wzrost liczby wyrejestrowań o 3,4%. Wzrosty liczby zawieszeń i spadki nowych rejestracji wiążą się z przewidywaniami co do przyszłej koniunktury w kraju: przewidywań dalszego wzrostu cen oraz wzrostu o prawie 20% minimalnej płacy, który spowoduje istotny wzrost kosztów pracy. Dodatkowym obciążeniem będzie przywrócenie 23% VAT. Już w danych za październik 2022 widoczny jest efekt wysokich cen paliw bo w sekcji Transport i gospodarka magazynowa na 100 skreśleń przypadało 97 nowych wpisów. Sekcją o największym udziale podmiotów z zawieszoną działalnością było Budownictwo (19,9%) – jest to efekt m.in. wysokich cen na materiały budowlane i spadkiem aktywności inwestycyjnej.

 

dr Dominik Śliwicki,

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu

 

Opracowano na podstawie: Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w województwie kujawsko-pomorskim – październik 2022 r., GUS 18.11.2022 r.