kpfr > Aktualności > Seminarium pt. „Przedkomercyjne zamówienia publiczne. Nowy instrument w RPO WK-P 2014-2020”.

Raport Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy o działalności innowacyjnej firm w naszym regionie w latach 2019 – 2021. Odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych zmniejszył się o 5,7 p. proc., a usługowych aż o 14,1 p. proc. w stosunku do lat 2018-2020.

 

Co nazywamy innowacją? Wprowadzenie na rynek nowego lub ulepszonego produktu bądź też procesu biznesowego, wyraźnie różniącego się od produktów już wprowadzonych na rynek lub procesów dotąd wykorzystywanych w firmie. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy zebrał dane dotyczące aktywności innowacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2019-2021. I co się okazało? Pandemiczny rok 2021 nie sprzyjał innowacjom.

Aktywność innowacyjną wykazało 23,2 proc. przedsiębiorstw przemysłowych i 14,8 proc. przedsiębiorstw usługowych. W sumie nakłady na działalność innowacyjną poniesione przez przedsiębiorstwa w 2021 r. wyniosły 1,2 mld złotych, a udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych, wprowadzonych na rynek w latach 2019-2021, w przychodach ogółem wyniósł w przedsiębiorstwach przemysłowych 5,3 proc. (w usługowych jedynie 0,8 proc.).

 

Jak wypadamy na tle kraju?

Aktywność innowacyjną, to znaczy – jak definiuje to Urząd Statystyczny – zaangażowanie w działania, mające na celu opracowanie lub wdrożenie innowacji bądź prowadzenie działalność badawczej i rozwojowej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2019-2021 wykazało 23,2 proc. przedsiębiorstw przemysłowych oraz 14,8 proc. przedsiębiorstw usługowych. To niestety wyraźnie mniej niż w poprzednim badanym okresie, czyli w latach 2018-2020 – wtedy było to 29,0 proc. i 31,3 proc. Na tle kraju aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w obu sektorach też była niższa – w sektorze przemysłowym o 3,1 p. proc. a w usługowym o 7,4 p. proc. Warto jednak dodać, że generalnie w całej Polsce aktywność innowacyjna przedsiębiorstw również spadła.

Jak czytamy w raporcie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, w latach 2019-2021 w naszym województwie nowe lub ulepszone produkty lub procesy biznesowe wprowadziło 18,6 proc. przedsiębiorstw przemysłowych oraz 13,1 proc. przedsiębiorstw usługowych (w Polsce – 22,0 proc. i 19,7 proc.). Oznacza to spadek udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w sektorze przemysłowym o 5,7 p. proc. i o 14,1 p. proc. w sektorze usługowym w stosunku do poprzedniego okresu, tj. lat 2018-2020. W rankingu województw pod względem udziału przedsiębiorstw innowacyjnych województwo kujawsko-pomorskie znalazło się dopiero na 15. miejscu w sektorze przemysłowym oraz na 12. miejscu wśród przedsiębiorstw usługowych.

 

Jakie innowacje w kujawsko-pomorskim?

W latach 2019-2021 w województwie kujawsko-pomorskim zdecydowana większość przedsiębiorstw innowacyjnych wprowadziła nowy lub istotnie ulepszony proces biznesowy, zarówno w sektorze usług (96,7 proc.), jak i w sektorze przemysłowym (86,2 proc.).

– W ramach tych procesów ponad połowa przedsiębiorstw usługowych wprowadziła nowe lub ulepszone zasady działania wewnątrz przedsiębiorstwa lub w relacji z otoczeniem. – czytamy w raporcie US w Bydgoszczy – Wśród innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych najczęstszym wprowadzonym procesem biznesowym były nowe lub ulepszone metody wytwarzania wyrobów lub świadczenia usług, w tym rozwoju wyrobów lub usług. Udział przedsiębiorstw, które wprowadziły tę innowację w latach 2019- 2021 wyniósł 56,7 proc. i był najwyższy spośród województw.

Wśród przedsiębiorstw przemysłowych największy poziom innowacyjności wykazały przedsiębiorstwa w działach PKD: Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz Produkcja urządzeń elektrycznych.

W strukturze nakładów na działalność innowacyjną zarówno w sektorze przemysłowym, jak i usługowym w 2021 r. przeważały środki własne (odpowiednio 74,1 proc. i 82,3 proc.). W obu sektorach w przybliżeniu co dziesiąta złotówka pochodziła ze środków Unii Europejskiej.

Źródło danych GUS. Raport Urzędu statystycznego w Bydgoszczy znaleźć można pod linkiem: https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/inne-opracowania/dzialalnosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-w-latach-20192021,7,12.html

KPFR - Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w latach 2019-2021 w ogólnej liczbie przedsiębiorstw.

Wykres 1. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w latach 2019-2021 w ogólnej liczbie przedsiębiorstw. Źródło danych GUS, wykres US w Bydgoszczy.

KPFR: Przedsiębiorstwa, które w latach 2019-2021 wprowadziły innowacje według klas wielkości.

Wykres 2. Przedsiębiorstwa, które w latach 2019-2021 wprowadziły innowacje według klas wielkości. Źródło danych GUS, wykres US w Bydgoszczy.