kpfr > Aktualności > Coraz gorsza ocena koniunktury gospodarczej przez przedsiębiorców

logo kujaw i pomorza

CORAZ GORSZA OCENA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 

Piotr Wiśniewski

 

Wydany w sierpniu 2022 raport GUS dotyczy opinii przedsiębiorców na temat oczekiwanej koniunktury gospodarczej w 7 obszarach: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, handel detaliczny, transport, zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja. 5 z nich przedsiębiorcy oceniają bardziej pesymistycznie, niż przed miesiącem.

  • W obszarach przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu hurtowego i detalicznego oraz zakwaterowania i gastronomii oceny są gorsze, niż w poprzednim miesiącu.
  • W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) pogorszyły się, natomiast oczekiwania („prognozy”) są podobne jak przed miesiącem.  
  • Większość przedsiębiorców ocenia wojnę w Ukrainie jako mające nieznaczne skutki na prowadzenie działalności gospodarczej w bieżącym miesiącu.

Opublikowane dane GUS dotyczące opinii przedsiębiorców na temat koniunktury gospodarczej wskazują jej negatywne postrzeganie. Oceny w sierpniu pogorszyły się względem zeszłego miesiąca, natomiast oczekiwania są na podobnym poziomie. Jedynie w transporcie i gospodarce magazynowej oraz informacji i komunikacji oceny są lepsze. Ponadto we wszystkich obszarach oprócz gastronomii oceny są gorsze, niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Wynika to z faktu, że przedsiębiorcy z branży gastronomicznej odczuwali jeszcze zeszłoroczne skutki ograniczeń związanych z pandemią.

Oceny sugerują, że przedsiębiorcy widzą obecną sytuację jako kryzys gospodarczy. Jednym z kluczowych czynników, które przekładają się na taką ocenę jest wysoka inflacja i postrzeganie dotychczasowych działań Narodowego Banku Polskiego jako nieskutecznych. Większość z badanych branż ponosi bezpośrednie koszty inflacji, które przekładają się na spadek stabilności prowadzonej działalności. Inflacja w czerwcu 2022 wynosiła 15,5%, podczas gdy w analogicznym miesiącu roku ubiegłego wynosiła ona 4,4%. W celu jej zwalczania NBP zwiększa stopę procentową, co ogranicza zdolność kredytową zarówno konsumentów, jak i możliwość pozyskania finansowania przez przedsiębiorstwa.

Utrzymywanie się wysokiej inflacji pomimo działań Narodowego Banku Polskiego wyjaśnia coraz bardziej negatywną ocenę przedsiębiorców pomimo prognoz na niezmiennym poziomie.

W tym samym czasie oceniono negatywne skutki wojny w Ukrainie jako nieznaczne lub takowych nie zauważono. Jedynie przedsiębiorstwa przemysłowe i budownictwo miały znaczący udział przedsiębiorców oceniających zaistniałą sytuację jako poważną lub zagrażającą stabilności firmy. Za powód takiego stanu rzeczy nie uznano migracji pracowników, a wzrost kosztów i zakłócenie łańcucha dostaw.

Przedsiębiorcy sygnalizują także odczuwanie wysokiej niepewności wobec przyszłości. Opierają swoje decyzje na podstawie bieżących danych, nie zaś oczekiwań.

Powyższe elementy sugerują, że wojna w Ukrainie nie jest postrzegana przez przedsiębiorców jako źródło złej sytuacji poza obszarami, które bezpośrednio ich dotyczą jak np. łańcuch dostaw. Głównym źródłem problemu jest dla nich niestabilność gospodarcza zarówno przez pryzmat wysokiej inflacji, jak i nieprzewidywalności rynku. Dane GUS sugeruję, że przedsiębiorcy skupiają się w istotnym stopniu na aspektach kosztowych i oczekiwaniach inflacyjnych. To te elementy wpływają na negatywne postrzeganie koniunktury.

 

                                                                                                                     Piotr Wiśniewski Katedra Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych                                                                                                                                                                          i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Opracowano na podstawie: Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – lipiec 2022 r., GUS 29.07.2022 r.

Zapraszamy do materiału:  koniunktura_gospodarcza_woj_kuj-pom_w_sierpniu_2022