kpfr > Aktualności > Nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. monitorowania i rozliczeń

Prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. monitorowania i rozliczeń

informacja o zakończonym naborze

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki to ekonomia i finanse, bankowość, zarządzanie, administracja)
 • dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności MS EXCEL

 

Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność, zdolność planowania i samodzielnej pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy związanym z rozliczaniem środków publicznych, w tym funduszami europejskimi, lub doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych (banki, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe)
 • doświadczenie w pracy związanej z udzielaniem i monitorowaniem spłat kredytów/pożyczek/poręczeń lub doświadczenie w pracy związanej
  z rozliczaniem/monitorowaniem/kontrolą projektów unijnych

 

Zakres zadań na stanowisku pacy:

 • monitorowanie postępu i prawidłowości realizacji umów zawartych z instytucjami finansowymi udzielającymi pożyczek i poręczeń, w tym przygotowywanie wniosków o wypłatę środków finansowych z tytułu realizowanych umów
 • weryfikacja sprawozdań okresowych sporządzanych przez instytucje finansowe
 • uzgadnianie z instytucjami finansowymi zakresu zmian w realizowanych umowach przy współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi oraz sporządzanie aneksów do umów z instytucjami finansowymi
 • sporządzanie sprawozdań okresowych z realizowanych zadań m.in. dla Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
 • weryfikacja prowadzonych przez instytucje finansowe postępowań windykacyjnych wobec pożyczkobiorców/poręczeniobiorców
 • wykrywanie nieprawidłowości w realizacji zawartych umów i podejmowanie działań zaradczych
 • opracowywanie pod względem merytorycznym i formalnym pozostałej dokumentacji związanej z realizacją zadań powierzonych przez instytucje zewnętrzne

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
 • stabilność zatrudnienia
 • możliwość rozwoju w spółce celowej Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • miejsce pracy – Toruń, ul. Przedzamcze 8

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy (CV)
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz doświadczenie zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załączonym wzorem

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. przy ul. Przedzamcze 8 w Toruniu ( pokój 107), lub korespondencyjnie na adres: Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kpfr.pl, w terminie do 31.08.2023 r. (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby KPFR sp. z o.o. w Toruniu).

Ze względu na ochronę danych osobowych zawartych we ww. dokumentach, zalecamy również zabezpieczenie hasłem przesłanego na adres mailowy pliku z dokumentami aplikacyjnymi. Hasło powinno być przesłane w innej formie, niż przesłany mail, np. w formie smsa lub też podany telefonicznie pracownikowi KPFR sp. z o.o. w Toruniu. Nr telefonu do KPFR sp. z o.o. w Toruniu: 507 850 199 lub 56 475 63 00.

Wszystkie osoby aplikujące zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji.

klauzula informacyjna RODO

W przypadku podania danych nie wynikających z art. 22§ 1 Kodeksu Pracy, tj. np. przesłania zdjęcia, czy informacji o Państwa zainteresowaniach, uprzejmie prosimy o dołączenie do CV podpisanego oświadczenia – zgody, jako dopisku lub też oddzielnego dokumentu o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, na potrzeby AKTUALNEJ i/lub PRZYSZŁYCH  rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

KPFR sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość skontaktowania się w terminie do 15.09.2023 r. tylko z wybranymi kandydatami, którzy w największym stopniu spełniać będą wymagania określone w ogłoszeniu.

Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej spółki KPFR sp. z o.o. w Toruniu (www.kpfr.pl/bip/).